UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM

Przetwarzanie danych osobowych w związku z działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa w KPRM

Szanowna/y Pani/Panie, 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w związku z działalnością lobbingową podejmowaną wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych osobowych, w tym wynikający z przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności lobbingowej oraz po jej zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji obowiązków w stosunku do podmiotów prowadzących działalność lobbingową wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane do organów publicznych lub innych podmiotów, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry