UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Koordynacja kontroli

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej uregulowała kompetencje Prezesa Rady Ministrów do koordynacji działalności kontrolnej organów administracji rządowej, poprzez skonkretyzowanie w art. 8 uprawnień Prezesa Rady Ministrów w tym obszarze. Ustawa wprowadziła możliwość:

  • zlecenia kierownikowi jednostki kontrolującej przeprowadzenie kontroli wskazanych podmiotów lub obszarów działalności i żądania przedstawiania informacji o wynikach kontroli;
  • delegowania kontrolera Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uczestniczenia w kontroli;
  • określenia standardów kontroli w administracji rządowej, które udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów, jako organ właściwy w sprawach koordynacji, może również zlecić przeprowadzenie kontroli wskazanego obszaru działalności administracji rządowej przez więcej niż jednego kierownika jednostki kontrolującej. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów koordynuje kontrolę w szczególności przez:

  • wydanie wskazówek metodycznych wiążących dla tej kontroli;
  • opracowanie lub zlecenie opracowania programu kontroli;
  • czuwanie nad przebiegiem kontroli;
  • sporządzenie lub zlecenie sporządzenia informacji zbiorczych o wynikach kontroli.

Priorytety kontroli:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów jest organem właściwym w sprawach koordynowania kontroli. Na tej podstawie Prezes Rady Ministrów wyznacza priorytety do uwzględnienia w działalności kontrolnej ministrów i wojewodów oraz ich jednostek podległych i nadzorowanych. Wyznaczone na dany rok priorytety powinny być uwzględniane w procesie planowania kontroli, w szczególności gdy rozważa się kontrolę w jednostkach podległych lub nadzorowanych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Głównym celem określenia wspólnych obszarów kontroli jest koncentracja działalności kontrolnej w istotnych obszarach, co umożliwia efektywne wykorzystanie służb kontroli.

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2020

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2019

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2018

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2017

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2015

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2014

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2013

Pismo ws. wyznaczenia priorytetów kontroli na rok 2012

 

Kwestionariusz samooceny działalności kontrolnej komórki ds. kontroli

Pismo ws. kwestionariusza samooceny działalności kontrolnej komórki ds. kontroli [PDF] oraz Kwestionariusz samooceny działalności kontrolnej komórki ds. kontroli [XLSX] [PDF].

UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/koordynacja-kontroli

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.03.2019
Data publikacji : 10.01.2020
Data modyfikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Nadzoru i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Michał Golec

Opcje strony

do góry