UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organy pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, w szczególności:

  1. stały komitet lub komitety Rady Ministrów – w celu inicjowania, przygotowywania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;
  2. komitety – do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
  3. rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze – w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 12 ww. ustawy funkcjonują zespoły międzyresortowe, rady, komisje, komitety oraz pełnomocnicy PRM.

Ponadto w aktualnym porządku prawnym istnieje jeszcze całe spektrum podległych bądź nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów zespołów, rad, komisji, komitetów itp., które zostały utworzone na podstawie innych niż art. 12 ustawy o Radzie Ministrów przepisów (ustaw, rozporządzeń itp.). 

Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Metadane

Data publikacji : 25.09.2019
Data modyfikacji : 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Marta Ściechura

Opcje strony

do góry