UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organizacja KPRM

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów z późn. zm., Kancelarią Prezesa Rady Ministrów kieruje szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez premiera. Jak stanowi par. 3 regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiącego załącznik do zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr 14 z dnia 24 lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , szef Kancelarii wypełnia swoje obowiązki przy pomocy zastępcy szefa Kancelarii, sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii. Jak stanowi zarządzenie nr 2 z dnia 5 stycznia 2016 r. z późn. zm. r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z późn. zm.  Szef Kancelarii może upoważnić te osoby do załatwiania w jego imieniu spraw należących do zadań Kancelarii.

W myśl tego zarządzenia, szef Kancelarii może tworzyć i rozwiązywać zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i prezesa Rady Ministrów, określając nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi. Szef Kancelarii, za zgodą prezesa Rady Ministrów, wyznacza swojego zastępcę spośród sekretarzy lub podsekretarzy stanu w Kancelarii oraz określa zakres jego czynności.

Komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest podzielona na komórki organizacyjne, z których każda ma określone zadania i kompetencje. Komórkami organizacyjnymi Kancelarii, poza gabinetem politycznym premiera, kierują dyrektorzy. Do ich zadań należy przede wszystkim: terminowe i właściwe wykonywanie zadań; usprawnianie organizacji, metod i form pracy; podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla szefa Kancelarii i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii oraz dyrektora generalnego; podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu szefa Kancelarii lub dyrektora generalnego - w ramach udzielonych upoważnień (pełnomocnictw). W strukturze wewnętrznej komórek organizacyjnych mogą być wyodrębnione wydziały, jednoosobowe stanowiska pracy, zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, powołane do wykonywania określonych zadań. W ramach kancelarii działają także sekretariaty osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2008
Data modyfikacji : 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry