UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Regulamin pracy KPRM

ujednolicony tekst

zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2016 r. uwzględniający:

zm. zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 4 czerwca 2018 r.

 

Zarządzenie nr 50

Dyrektora Generalnego

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017, poz. 1889, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmienione zarządzeniem nr 29 z dnia 28 listopada 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dyrektor Generalny

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

 

                                                                                             

                                                                                 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 50  

Dyrektora Generalnego

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 14 grudnia 2016 r.

REGULAMIN PRACY

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

I. Przepisy wstępne

§ 1.

W Regulaminie pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Regulaminem”, ustala się organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów; pracownikami są członkowie korpusu służby cywilnej (pracownicy służby cywilnej, urzędnicy służby cywilnej i osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej), pracownicy urzędów państwowych niebędący członkami korpusu służby cywilnej, pracownicy zatrudnieni w gabinetach politycznych oraz doradcy i asystenci osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii;
 2. kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura, sekretariatu albo innej komórki organizacyjnej wymienionej w statucie Kancelarii.

§ 3.

Pracodawcą dla pracowników jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”.

§ 4.

Przepisy Regulaminu odnoszące się do kierownika komórki organizacyjnej stosuje się również do osoby, która została umocowana do wykonywania zadań związanych z kierowaniem departamentem, biurem, sekretariatem albo inną komórką organizacyjną wymienioną w statucie Kancelarii – w okresie, w którym wykonuje te zadania.

§ 5.

 1. Pracownik przed dopuszczeniem do pracy:
 1. poddaje się wstępnym badaniom lekarskim jako kandydat do pracy, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 2. zapoznaje się z treścią Regulaminu i fakt ten potwierdza odręcznym podpisem złożonym pod oświadczeniem, które włącza się do akt osobowych pracownika; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 3. odbywa szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, o którym mowa w § 26 Regulaminu.
 1. Pracownik odbywa szkolenie podstawowe z zakresu zasad dotyczących obowiązku dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, przeprowadzane przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw ochrony.

§ 6.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określają odrębne przepisy.

II. Obowiązki pracowników

§ 7.

 1. Pracownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy.
 2. Pracownik powinien w szczególności:
 1. dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników oraz przejawiać inicjatywę i zaangażowanie;
 2. stosować się do poleceń służbowych przełożonych, z wyjątkiem tych, których wykonanie stanowiłoby naruszenie prawa;
 3. terminowo załatwiać sprawy i udzielać przełożonym wyczerpujących informacji o stanie spraw;
 4. przestrzegać ustalonego czasu pracy;
 5. przestrzegać tajemnicy ustawowo chronionej;
 6. dbać o dobro Kancelarii, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 7. powstrzymywać się od działania lub zachowania noszącego znamiona mobbingu oraz zapoznać się z wewnętrznymi przepisami antymobbingowymi i materiałami dotyczącymi mobbingu zamieszczonymi na portalu Kancelarii;
 8. powstrzymywać się od działania lub zachowania noszącego znamiona dyskryminacji;
 9. przestrzegać Regulaminu;
 10. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 11. dbać o właściwy stan urządzeń (sprzętu) oraz porządek i ład na stanowisku pracy;
 12. niezwłocznie zawiadomić przełożonego i służbę bhp o zauważonym na terenie Kancelarii wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia;
 13. poddawać się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
 14. podnosić kwalifikacje zawodowe;
 15. w czasie i po zakończeniu pracy zabezpieczyć stanowisko i pomieszczenia pracy, uwzględniając obowiązujące przepisy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
 16. używać sprzęt i wyposażenie służbowe zgodnie z ich przeznaczeniem do celów służbowych, utrzymywać je w należytym stanie, zabezpieczać przed utratą, kradzieżą, zaginięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz nie oddawać ich do używania osobom trzecim;
 17. dbać o stosowny ubiór i wygląd odpowiadający powadze Kancelarii;
 18. podczas wstępu/wjazdu na teren Kancelarii poddawać się kontroli, w tym bagażu, dokonywanej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i stosować się do ich poleceń;
 19. nosić na terenie Kancelarii wydany przez pracodawcę identyfikator oraz używać go każdorazowo przy przekraczaniu punktu kontroli dostępu;
 20. co najmniej dwa razy dziennie zapoznawać się z treścią informacji, poleceń i innych dokumentów przekazywanych pocztą elektroniczną oraz zapoznawać się z treścią komunikatów na portalu Kancelarii;
 21. na czas planowanej nieobecności w pracy aktywować asystenta nieobecności poczty elektronicznej;
 22. zapoznać się oraz stosować się do obowiązującej w Kancelarii Polityki Bezpieczeństwa Informacji, dotyczącej ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji, których właścicielem jest Kancelaria;
 23. (uchylony);
 24. terminowo składać oświadczenie majątkowe kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
 25. informować pracodawcę o wszelkich zmianach warunkujących nabycie lub utratę uprawnień do właściwych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz o zmianie danych osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy;
 26. powiadamiać pracodawcę o wyznaczeniu do udziału w pracach, w szczególności organu opiniodawczo-doradczego lub grupy roboczej i zaprzestaniu pełnienia danej funkcji;
 27. uczestniczyć w pracach organów, o których mowa w punkcie 26.
 1. Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany zapoznać się z zasadami służby cywilnej oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej i ich przestrzegać.
 2. Zapoznanie pracownika z opisem stanowiska pracy jest równoznaczne z zapoznaniem go z zakresem jego obowiązków.
 3. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w rozumieniu art. 71 ust. 7 pkt 1 ustawy o służbie cywilnej oraz art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, uważa się w szczególności:
 1. opuszczanie siedziby Kancelarii w czasie pracy bez zgody przełożonego;
 2. spożywanie alkoholu lub przyjmowanie środków odurzających w miejscu pracy, stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 3. wynoszenie/wywożenie z Kancelarii przedmiotów stanowiących jej wyposażenie bez zgody odpowiednich służb;
 4. wnoszenie/wwożenie na teren Kancelarii wszelkiej broni, a także ich atrap, oraz przedmiotów uznanych za niebezpieczne.

§ 8.

 1. Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Kancelarii ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
 2. Urzędnik służby cywilnej oraz osoba zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej nie mogą podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Kancelarii.
 3. Wzór wniosku o udzielenie przez Dyrektora Generalnego Kancelarii zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych jest określony w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 9.

 1. Pracownik, z którym następuje rozwiązanie stosunku pracy, oraz pracownik, któremu udzielono urlopu bezpłatnego lub wychowawczego w wymiarze przekraczającym jednorazowo dwa miesiące, jest obowiązany rozliczyć się z Kancelarią. Potwierdzeniem tego jest złożenie w komórce organizacyjnej właściwej do spraw kadrowych wypełnionej karty obiegowej. Kartę obiegową pracownik otrzymuje pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności pracownik może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty obiegowej.
 3. Identyfikator oraz przepustkę samochodową należy zdać w sekretariacie komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony, materiały niejawne o klauzulach „poufne” i wyższych należy zwrócić do Kancelarii Tajnej, natomiast materiały o klauzuli „zastrzeżone” należy zdać na stanowisko do obsługi materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.
 4. Sposób rozliczenia się pracownika z określonych zasobów określa procedura „Zasady postępowania z kartą obiegową” zamieszczona na portalu Kancelarii.

III. Obowiązki pracodawcy

§ 10.

 1. Przed podjęciem pracy przez kandydata pracodawca kieruje go na wstępne badania lekarskie, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, oraz kieruje go na przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Pracodawca jest obowiązany kierować pracowników na okresowe oraz kontrolne badania lekarskie według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 4. Pracodawca jest obowiązany:
 1. zapoznać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz z ich podstawowymi uprawnieniami;
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich wiedzy i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 3. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie;
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
 6. przeciwdziałać mobbingowi, w szczególności przez stosowanie wewnętrznych przepisów antymobbingowych, organizowanie szkoleń dla pracowników oraz udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących mobbingu na portalu Kancelarii;
 7. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, oraz udostępnić pracownikowi tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu;
 8. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 9. zaspokajać, w granicach możliwości wynikających z tworzonego funduszu świadczeń socjalnych i posiadanych warunków, potrzeby socjalne pracowników i ich rodzin na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach;
 10. stosować obiektywne, motywujące i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 11. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akta osobowe pracowników, według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 10a.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony informacji, na terenie Kancelarii zainstalowany jest monitoring, o którym mowa w art. 222 - Kodeksu pracy. Monitoring stosowany w budynku Kancelarii przy Alejach Ujazdowskich 1/3, obejmujący pomieszczenia techniczne teleinformatyczne oraz przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, obejmujący główne ciągi komunikacyjne w budynku, pomieszczenia techniczne teleinformatyczne, garaże oraz teren wokół budynku. Monitoring wykonywany jest całodobowo przy użyciu kamer oraz urządzeń zapisujących obraz.

2. W Kancelarii stosowany jest również monitoring wynikający z odrębnych przepisów prawa.

3. W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz prawidłowego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy w Kancelarii stosowany jest monitoring sieci i systemów teleinformatycznych, w tym poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 22³ Kodeksu pracy, przy użyciu specjalistycznych narzędzi informatycznych.

§ 11.

Dyrektor Generalny Kancelarii przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków oraz w ważnych sprawach osobistych w terminach ustalonych z pracownikami.

IV. Czas pracy

§ 12.

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w siedzibie Kancelarii lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 13.

 1. Czas pracy pracowników Kancelarii nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym wynoszącym 8 tygodni.
 2. Pracowników obowiązuje przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.
 3. Pracownicy rozpoczynają pracę pomiędzy godziną 7.00 a godziną 9.30, kończą natomiast po upływie obowiązującej ich dobowej normy czasu pracy (ruchomy czas pracy), z zastrzeżeniem ust. 4, 7, 8 i 13.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań kierownicy komórek organizacyjnych mogą zobowiązać pracowników do świadczenia pracy w godzinach 8.15-16.15.
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą wprowadzić węższy przedział czasowy niż wskazany w ust. 3.
 6. Kierownicy komórek organizacyjnych powiadamiają na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, pracowników o zastosowaniu w stosunku do nich rozwiązań określonych w ust. 4 albo 5. Kopia powiadomienia przekazywana jest do komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadrowych.
 7. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą w uzasadnionych przypadkach ustalić dla niektórych pracowników, na ich wniosek, inne godziny rozpoczynania pracy, z zachowaniem normy czasu pracy określonej w ust. 1 (indywidualny rozkład czasu pracy).
 8. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę (równoważny system czasu pracy). W rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym wynoszącym 12 tygodni. W takim przypadku praca zgodnie z harmonogramem powyżej 8 godzin na dobę nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
 9. Harmonogramy dla osób objętych równoważnym systemem czasu pracy są sporządzane na cały okres rozliczeniowy, przed jego rozpoczęciem, i przekazywane pracownikowi co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony dany harmonogram. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy mogą być korygowane. 
 10. Kierownicy komórek organizacyjnych są obowiązani na bieżąco informować komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych, którzy pracownicy są objęci równoważnym systemem czasu pracy. Wzór wykazu jest określony w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 11. Dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy przypadają w soboty i niedziele, a w równoważnym systemie czasu pracy ustalane są w harmonogramach czasu pracy.
 12. Ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub na stanowisku pracy, w rozkładzie czasu pracy pracowników zatrudnionych w tej komórce lub na tym stanowisku pracy, dzień tygodnia niebędący dniem pracy w Kancelarii może być ustalony dniem pracy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Kancelarii.
 13. W uzasadnionych przypadkach może być stosowana praca zmianowa, z zachowaniem norm czasu pracy określonych w ust. 1. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 14. Odpowiedzialność za stosowanie przepisów prawa pracy, w szczególności za egzekwowanie obowiązków pracowniczych związanych z czasem pracy, spoczywa na kierownikach komórek organizacyjnych.

§ 14.

Komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników we współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii.

§ 15.

 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Kancelarii, pracownik na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.
 2. Liczba godzin nadliczbowych dla pracownika, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1, nie może przekroczyć 300 godzin w roku kalendarzowym.
 3. Za pracę wykonywaną w niedziele i święta uważa się pracę między godz. 600 w niedzielę i święto a godz. 600 następnego dnia.
 4. Pora nocna obejmuje czas między godz. 2200 a godz. 600.
 5. Komórki organizacyjne Kancelarii prowadzą ewidencję czasu przepracowanego na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych.

§ 16.

W sprawach związanych z czasem pracy, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, stosuje się odrębne przepisy.

§ 17.

Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§ 18.

 1. Rozpoczęcie pracy pracownik potwierdza podpisem na liście obecności w swojej lub innej wskazanej przez pracodawcę komórce organizacyjnej. Jeśli do pracownika ma zastosowanie ruchomy czas pracy, dodatkowo wpisuje on godzinę rozpoczęcia pracy.
 2. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana na liście obecności przez kierownika komórki organizacyjnej albo osobę przez niego upoważnioną.

§ 19.

 1. Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje:
 1. kierownikom komórek organizacyjnych – Dyrektor Generalny Kancelarii albo osoba przez niego upoważniona;
 2. pracownikom zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom i asystentom osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – Szef Kancelarii albo osoba przez niego upoważniona;
 3. pracownikowi, któremu nie wyznaczono właściwej komórki organizacyjnej, zgodnie z aktualnie obowiązującym statutem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – reprezentujący pracodawcę albo osoba przez niego upoważniona;
 4. pozostałym pracownikom – kierownik komórki organizacyjnej albo osoba przez niego upoważniona.
 1. Do czasu pracy nie zalicza się czasu podróży służbowej odbywanej poza godzinami wynikającymi z obowiązującego danego pracownika rozkładu czasu pracy, jeżeli w czasie tej podróży nie wykonywał on obowiązków służbowych.

V. Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 20.

 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się na wniosek pracownika, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Pracownik składa wniosek w formie elektronicznej z użyciem aplikacji e-Wnioski, a w uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej.
 3. Urlopu wypoczynkowego udziela:
 1. kierownikom komórek organizacyjnych – Dyrektor Generalny Kancelarii albo osoba przez niego upoważniona;
 2. pracownikom zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom i asystentom osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – Szef Kancelarii albo osoba przez niego upoważniona;
 3. pracownikowi, któremu nie wyznaczono właściwej komórki organizacyjnej, zgodnie z aktualnie obowiązującym statutem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – reprezentujący pracodawcę albo osoba przez niego upoważniona;
 4. pozostałym pracownikom – kierownik komórki organizacyjnej albo osoba przez niego upoważniona.
 1. Zgłoszenie przez pracownika żądania udzielenia urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 1672 Kodeksu pracy, powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu i w sposób niebudzący wątpliwości, że dotarło do pracodawcy. W przypadku zgłoszenia żądania udzielenia urlopu wypoczynkowego ustnie, pracownik potwierdza ten fakt składając, po wykorzystaniu urlopu, wniosek w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji e-Wnioski, a w uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej.
 2. W okresie wypowiedzenia pracownik może zostać zobowiązany do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego lub do wykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 3. Urlopu niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

§ 21.

 1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, zaopiniowany przez kierownika komórki organizacyjnej, może być udzielony urlop bezpłatny.
 2. Urlopu bezpłatnego w wymiarze do 30 dni w roku kalendarzowym udziela zastępca dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadrowych, a w wymiarze przekraczającym 30 dni w roku kalendarzowym – Dyrektor Generalny Kancelarii. W przypadku osób zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradców i asystentów osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii urlopu bezpłatnego udziela Szef Kancelarii albo osoba przez niego upoważniona.

§ 22.

Do usprawiedliwienia nieobecności w pracy stosuje się szczegółowe zasady określone w przepisach dotyczących sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy. Przepis § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

 1. Pracownik jest obowiązany do wpisywania każdorazowo w ewidencji wyjść służbowych i prywatnych wyjścia w godzinach pracy poza siedzibę Kancelarii. Ewidencje te prowadzone są w sekretariatach komórek organizacyjnych Kancelarii.
 2. Pracownik może być zwolniony od świadczenia pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela kierownik komórki organizacyjnej albo osoba przez niego upoważniona.
 3. Pracownik jest obowiązany odpracować czas zwolnienia od świadczenia pracy, o którym mowa w ust. 2, w tym samym dniu lub w innym terminie uzgodnionym z kierownikiem komórki organizacyjnej albo osobą przez niego upoważnioną, nie później jednak niż do końca okresu rozliczeniowego. Odpracowanie czasu zwolnienia od świadczenia pracy odnotowuje się w ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.

§ 24.

 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 2. Pracownik składa oświadczenie o zamiarze i sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, wraz z pierwszym wnioskiem o udzielenie takiego zwolnienia. Oświadczenie przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
 3.  Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę.
 4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z wyżej wymienionych uprawnień może korzystać jedno z nich.
 5. Przepis § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§ 25.

 1. Pracodawca, wykonując obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych oraz przy pomocy wyznaczonego pracownika służby bhp, jako organu doradczo-kontrolnego w zakresie bhp, oraz przy pomocy Komisji BHP, jako organu doradczo-opiniodawczego:
 1. zapoznaje pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
 2. zapewnia pracownikowi niezbędny sprzęt ochrony osobistej;
 3. prowadzi systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. opracowuje plany przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy w siedzibie Kancelarii;
 5. wydaje polecenia usunięcia uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroluje wykonywanie tych poleceń.
 1. Osoby kierujące pracownikami są obowiązane:
 1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego w siedzibie Kancelarii;
 3. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. zapewniać wykonywanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami;
 5. niezwłocznie poinformować służbę bhp o wypadku pracownika związanym z pracą, a także o każdym zauważonym wypadku na terenie Kancelarii, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz zorganizować pomoc poszkodowanemu;
 6. współpracować z zespołem ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kancelarii, w tym informować o sprawach wymagających zmian w kartach oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk w danej komórce organizacyjnej.

§ 26.

 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik odbywa szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik potwierdza odbycie szkolenia w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
 2. Pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – w ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1. O zmianach w ocenie ryzyka zawodowego pracownik jest informowany przez służbę bhp lub kierownika komórki organizacyjnej. Podpisane przez pracownika oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na zajmowanym stanowisku pracy jest przechowywane w aktach osobowych pracownika.
 3. Pracodawca organizuje szkolenia okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Odpis zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

VII. Wynagrodzenie za pracę

§ 27.

 1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest pracownikom co miesiąc z dołu 29. dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
 2. Pracodawca może podjąć decyzję o wypłacie wynagrodzenia za pracę w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust. 1.
 3. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane w kasie Kancelarii do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie.
 4. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie wypłata wynagrodzenia może zostać dokonana w formie wpłaty na wskazany rachunek bankowy.

§ 28.

Komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych jest obowiązana, na wniosek pracownika, do udostępnienia mu do wglądu jego dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki jego wynagrodzenia za pracę oraz dokonane potrącenia.

VIII. Wyróżnienia i nagrody

§ 29.

Pracownikowi za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, doskonalenie sposobu jej wykonywania i działania na rzecz poprawy warunków pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia:

 1. pochwała na piśmie;
 2. nagroda pieniężna;
 3. podwyżka wynagrodzenia;
 4. awans stanowiskowy.

§ 30.

Pracownik może otrzymać odznaczenia przewidziane w odrębnych przepisach.

IX. Porządek i dyscyplina pracy

§ 31.

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, w szczególności:

 1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej;
 2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki;
 3. konieczność osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
 1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby dziennego opiekuna lub niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 2. porodu lub choroby małżonka pracownika lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 3. pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, oraz niani lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem;
 1. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

§ 32.

 1. Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, ma obowiązek uprzedzenia przełożonego o planowanej nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność.
 2. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, w sposób niebudzący wątpliwości, że zawiadomienie dotarło do przełożonego.
 3. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn powodujących tę nieobecność lub spóźnienie.
 4. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
 1. zaświadczenie lekarskie, wystawione zgodnie z przepisami o dokumentowaniu prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
 1. o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,
 2. o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
 3. o pobycie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
 1. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;
 2. oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
 3. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, wystawionego zgodnie z przepisami o dokumentowaniu prawa do zasiłku z ubezpieczenia społecznego, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem –w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem;
 4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;
 5. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
 1. Przypadki, w których za czas niewykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie, określone są w przepisach odrębnych.
 2. Pracownik w razie nieobecności w pracy w związku z:
 1. niezdolnością do pracy, spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej;
 2. chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki

– jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, dostarczając pracodawcy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia.

§ 33.

Czas spóźnienia do pracy należy odpracować w tym samym dniu albo w innym dniu, nie później jednak niż do końca okresu rozliczeniowego.

§ 34.

W stosunku do pracownika, który narusza obowiązki pracownicze, dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, Regulaminu lub przepisów bhp i przeciwpożarowych, mogą być stosowane kary, określone w przepisach odrębnych.

§ 35.

Na terenie Kancelarii mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione. Zasady kontroli wstępu do Kancelarii regulują przepisy wewnętrzne.

X. Wykonywanie pracy w formie telepracy

§ 36.

Pracownik może wykonywać pracę w formie telepracy, na zasadach określonych w rozdziale IIb działu drugiego Kodeksu pracy.

§ 37.

 1. Uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem, że praca będzie wykonywana w formie telepracy, może nastąpić:
 1. przy nawiązywaniu stosunku pracy albo
 2. w trakcie zatrudnienia.
 1. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje według procedury ustalonej we wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do Regulaminu.

§ 38.

 1. Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy powinien być zaopiniowany przez kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, oraz przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw:
 1. ochrony;
 2. administracyjnych;
 3. finansowych;
 4. kadrowych;
 5. prawnych.
 1. Dyrektor Generalny Kancelarii, rozpatrując wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy, bierze pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 1. Negatywna opinia komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony ma charakter wiążący.

§ 39.

 1. Po uzgodnieniu, że praca będzie wykonywana w formie telepracy, pracodawca i pracownik, w odrębnej umowie, mogą określić zasady używania przez pracownika sprzętu służbowego.
 2. Umowę, o której mowa w ust. 1, w imieniu pracodawcy przygotowuje komórka organizacyjna właściwa do spraw administracyjnych.

§ 40.

 1. W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 2 zarówno pracodawca, jak i pracownik, może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
 2. Przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pracodawca:
 1. powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika;
 2. może przywrócić poprzednie warunki wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy.

§ 41.

Wykonywanie pracy w siedzibie Kancelarii jest dominującą formą wykonywania pracy.

XI. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 42.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

§ 43.

 1. W przypadku przeprowadzania w Kancelarii pilotażu projektowanych procedur z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, stosowanie przepisów Regulaminu związanych z zakresem tego pilotażu może ulec zawieszeniu na czas jego trwania.
 2. Pracodawca informuje o planowanym przeprowadzeniu w Kancelarii pilotażu oraz ewentualnym zawieszeniu stosowania przepisów Regulaminu, o których mowa w ust. 1, przez zamieszczenie stosownej informacji na portalu Kancelarii.

§ 44.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem pracodawcy może on zwolnić pracowników z całości lub z części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 45.

Regulamin jest zamieszczony na portalu Kancelarii.

§ 46.

Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zarządzenia.

Załączniki

do Regulaminu pracy

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Załącznik nr 1

 

 

                                                                                                          Warszawa, dnia …………..

 

…………………………………...……

                    (imię i nazwisko)

………………………………..…….….

             (komórka organizacyjna)

 

W Z Ó R

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr …… Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia ………………………..

 

………………………..

 (podpis pracownika)

 

Załącznik nr 2

 

………………………………                                      

                   (imię i nazwisko)

………………………………           W Z Ó R

                       (stanowisko)

……………………………….

             (komórka organizacyjna)

Dyrektor Generalny

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

                                                                   

                                                          

Wniosek o udzielenie zgody

na podjęcie

dodatkowego zatrudnienia lub

zajęć zarobkowych         

Część A (wypełnia wnioskodawca)                                                                          

Status pracowniczy*

pracownik służby cywilnej    □

urzędnik służby cywilnej        □

osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej   □

 

Podstawa wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych (w ramach stosunku pracy albo na podstawie innego tytułu) *

1) w ramach stosunku pracy:

□ umowa o pracę,

□ powołanie,

□ wybór,

□ mianowanie,

□ spółdzielcza umowa o pracę;

2) na podstawie:

□ umowy zlecenia

□ umowy o dzieło

□ innej (wpisać jakiej) …………………….……………

…………………………………………………………...

 

Nazwa pracodawcy lub podmiotu, z którym planuje się współpracę

 

 

Okres wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych

 

 

od  ____ - ____ - __________  do  ____ - ____ - __________

          dzień      miesiąc               rok                         dzień      miesiąc               rok

 

lub …………………………………………………………………………………….

(opisowo)

Wymiar czasu pracy lub zajęć zarobkowych (np. liczba godzin tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, etat lub część etatu itp.)

 

Charakter wykonywanej pracy lub zajęć zarobkowych (np. stanowisko, członkostwo w radzie nadzorczej, zakres obowiązków itp.)

 

Szczegółowy opis zadań związanych z dodatkowym zatrudnieniem

lub zajęciami zarobkowymi (np. opis lub plan szkolenia, wykładu, opracowania itp.)

 

 

 

 

 

Oświadczam, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji jestem dodatkowo zatrudniony(a)/wykonuję dodatkowe zajęcia zarobkowe: …………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam, że wskazane czynności nie kolidują z obowiązującym mnie wymiarem i rozkładem czasu pracy oraz nie pozostają w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej i nie podważają zaufania do służby cywilnej.

Zobowiązuję się do wystąpienia z ponownym wnioskiem w przypadku zmiany warunków dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych, objętych niniejszym wnioskiem.

 

        …………………………………..                                                                                                               ……………………………

                           (data)                                                                                                                                           (podpis wnioskodawcy)

 

Część B (opinia kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającej wnioskodawcę)

 

 

       …………………………………..                                                                                                               ……………………………

                          ( data)                                                                                                                                           (pieczątka i podpis)

 

Część C (opinia kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadrowych)

 

        …………………………………..                                                                                                            ……………………………

                           ( data)                                                                                                                                          (pieczątka i podpis)

 

Część D (decyzja Dyrektora Generalnego KPRM) *

wyrażam zgodę           □                                                                  

nie wyrażam zgody       □

 

         …………………………………..                                                                                                           ……………………………

                           (data)                                                                                                                                           (pieczątka i podpis)

______________________________________

* właściwe zaznaczyć

 

Załącznik nr 3

WZÓR

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW

ZATRUDNIONYCH W ………………………………………………………………………..

                                    (nazwa komórki organizacyjnej)

 

OBJĘTYCH RÓWNOWAŻNYM SYSTEMEM CZASU PRACY

 

Lp.

Nazwisko i imię

Uwagi

(np. data objęcia pracownika równoważnym systemem czasu pracy)

Podpis pracownika

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ……………………………                                                                                                           ……….………………………..

                                                                                                                                                                                 (podpis kierownika kom. org.)

 

Załącznik nr 4

 

W Z Ó R

 

 

…………………………………………………………...                                     

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wykonywanie pracy w formie telepracy)

 

…………………………………………………………...                                     

                       (stanowisko służbowe)

 

…………………………………………………………...                                     

                     (komórka organizacyjna) 

Dyrektor Generalny

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy

 

Część A

(wypełnia wnioskodawca: pracownik, kandydat do pracy, kierownik komórki organizacyjnej, na której rzecz ma być wykonywana praca)

 

 1. Uzasadnienie wniosku

 

 

 

 

 

 

 1. Proponowane miejsce wykonywania pracy w formie telepracy

 

 1. Proponowany termin rozpoczęcia wykonywania pracy w formie telepracy

 

 1. Proponowany tygodniowy rozkład czasu pracy

 

 

 1. Określenie składników sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy

 

 

 

 

 

 

 1. Wskazanie właściciela sprzęt

□ pracodawca 

□ wnioskodawca                                            

 

 1. Określenie składników i parametrów technicznych sprzętu prywatnego

 

 1. Proponowana wysokość ekwiwalentu za użytkowanie sprzętu prywatnego

 

 1. Zakres ubezpieczenia składników sprzętu prywatnego

 

 1. Zasady wykorzystania sprzętu prywatnego do wykonywania pracy w formie telepracy

 

 1. Proponowany sposób oraz częstotliwość kontroli

 

 

        ……………………………………….                                                               ……………………………………

                   (miejscowość i data)                                                                                     (podpis wnioskodawcy)

 

 

Część B

(wypełnia kierownik komórki organizacyjnej, na której rzecz ma być wykonywana praca)

 

 1. Określenie aktualnego zakresu obowiązków pracownika ze wskazaniem możliwości ich wykonywania w formie telepracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Określenie danych i wyników pracy oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

 

 

 

 

 

 

 

 1. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakt z pracownikiem i kontrolę wykonywania pracy

 

 1. Określenie sposobu porozumiewania się z pracownikiem, w tym sposobu potwierdzania obecności na stanowisku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Określenie sposobu oraz częstotliwości przeprowadzania kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane, o których mowa w punkcie 2, nie będą zawierały informacji ustawowo chronionych.

 

         ……………………………………….                                                             ……………………………………

                     (miejscowość i data)                                                                                     (pieczątka i podpis)

 

Część C

(wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw ochrony)

 

 1. Opinia dotycząca dopuszczalności przekazywania danych i wyników pracy przy wykonywaniu pracy w formie telepracy

 

 

 

 

 1. Określenie zasad ochrony danych przekazywanych pracownikowi oraz wyników pracy przekazywanych pracodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opinia dotycząca ewentualnej potrzeby przeprowadzenia instruktażu i szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………….                                                                 ……………………………………

                    (miejscowość i data)                                                                                     (pieczątka i podpis)

Część D

(wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw administracyjnych)

 

 1. Opinia dotycząca możliwości dostarczenia pracownikowi sprzętu spełniającego wymagania bhp, zapewnienia pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

 

 

 

 

 

 1. Opinia dotycząca możliwości wykorzystania sprzętu prywatnego do wykonywania pracy w formie telepracy

 

 1. Opinia dotycząca wysokości kwoty ekwiwalentu proponowanego przez pracownika za użytkowanie prywatnego sprzętu

 

 1. Oszacowanie kosztów, w szczególności:
 • dostarczenia i instalacji sprzętu,
 • serwisowania, eksploatacji i konserwacji sprzętu,
 • ubezpieczenia sprzętu

 

 1. Oszacowanie kosztów utworzenia stanowiska pracy w Kancelarii

 

 

 

 

           ……………………………………….                                                           ……………………………………

                   (miejscowość i data)                                                                                      (pieczątka i podpis)

Część E

(wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych)

Opinia dotycząca możliwości finansowych Kancelarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………….                                                               ……………………………………

                    (miejscowość i data)                                                                                     (pieczątka i podpis)

Część F

(wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych)

 1. Opinia dotycząca sposobu i form oraz częstotliwości kontroli, w tym kontroli wykonywania pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uwagi

 

 

 

 

 

        ……………………………………….                                                                 ……………………………………

                    (miejscowość i data)                                                                                       (pieczątka i podpis)

Część G

(wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw prawnych)

Ocena wniosku pod względem formalnoprawnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ……………………………………….                                                             ……………………………………

                   (miejscowość i data)                                                                                       (pieczątka i podpis)

Część H

(decyzja Dyrektora Generalnego KPRM)

 

UWAGI:

Wyrażam zgodę                     □

Nie wyrażam zgody               □

 

 

              ………………………………….                                                                ……………………………………

                    (miejscowość i data)                                                                                      (pieczątka i podpis)

 

Objaśnienie

 

Część A – wypełnia wnioskodawca (pracownik, kandydat do pracy, kierownik komórki organizacyjnej, na której rzecz ma być wykonywana praca).

A1 – wnioskodawcą może być pracownik, kandydat do pracy, kierownik komórki organizacyjnej, na której rzecz ma być wykonywana praca. Uzasadnienie powinno zawierać argumenty wskazujące na konkretne korzyści pracownika i pracodawcy, wynikające z wykonywania pracy w formie telepracy.

A2 – dokładny adres proponowanego miejsca wykonywania pracy w formie telepracy wraz ze wskazaniem rodzaju lokalu, charakteru korzystania z niego oraz przysługującego tytułu prawnego do lokalu.

A3 – proponowany termin początkowy rozpoczęcia wykonywania pracy w formie telepracy.

A4 – proponowane godziny rozpoczynania i kończenia wykonywania pracy w formie telepracy w poszczególne dni tygodnia, z zachowaniem norm czasu pracy, o których mowa w § 13 Regulaminu.

A5 – wykaz składników sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, w tym również informacja dotycząca oprogramowania i łącza internetowego.

A6 – propozycja określająca, czyj sprzęt będzie wykorzystywany do wykonywania pracy w formie telepracy.

A7-A10 – wypełnia się w przypadku wykorzystywania prywatnego sprzętu do wykonywania pracy w formie telepracy.

A7 – określenie danych technicznych, specyfikacji poszczególnych składników posiadanego sprzętu proponowanego do wykonywania pracy w formie telepracy, w tym oprogramowania i łącza internetowego, np. laptop marki lenovo Intel Centrino Duo 1,73/1GB/120GB rok produkcji 2007 itp. Pracownik powinien złożyć oświadczenie o legalności używanego oprogramowania komputerowego.

A8 – proponowana wysokość ekwiwalentu, wyrażona w walucie polskiej, za 1 dzień użytkowania prywatnego sprzętu, w tym łącza internetowego oraz materiałów eksploatacyjnych (papier, toner itp.). Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

A9 – informacja, jakie składniki sprzętu i w jakim zakresie powinny zostać ubezpieczone wraz z uzasadnieniem.

A10 – określenie kręgu faktycznych i potencjalnych użytkowników sprzętu prywatnego, wraz z informacją, na jakich zasadach użytkują lub mogą oni użytkować ten sprzęt, a także, czy istnieje możliwość dostępu do sprzętu osób nieuprawnionych.

A11 – niezbędne informacje dotyczące: sposobu i częstotliwości kontroli, która może dotyczyć m.in. faktycznego wykonywania pracy, obecności na stanowisku pracy, legalności oprogramowania komputerowego, stanu technicznego sprzętu, przestrzegania zasad ochrony danych oraz przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przykładowe sposoby prowadzenia kontroli: wizytacja upoważnionych osób, kontrola za pomocą środków łączności, kontrola dokumentów, kontrola zapowiedziana lub niezapowiedziana, uprzednia lub następcza. Przykładowe określenie częstotliwości kontroli: regularna, wyrywkowa, co miesiąc, co kwartał.

Część B – wypełnia kierownik komórki organizacyjnej, na której rzecz ma być wykonywana praca.

B1 – aktualne obowiązki pracownika lub kandydata do pracy, zgodne z opisem stanowiska pracy, oraz wskazanie, czy możliwe jest ich wykonywanie regularnie poza Kancelarią.

B2 – określenie, jakie dane będą przekazywane pracownikowi oraz co będzie wynikiem jego pracy, a także, w jaki sposób i jak często wyniki pracy będą przekazywane pracodawcy (osobiście, w formie elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, raz dziennie, raz w tygodniu, po zakończeniu określonego zadania itp.)

B3 – określenie osoby odpowiedzialnej za kontakt i kontrolę wykonywania pracy w formie telepracy.

B4 – sposób porozumiewania się i potwierdzania obecności na stanowisku pracy w uzgodnionym czasie lub każdorazowo na żądanie kierownika komórki organizacyjnej lub osoby określonej w B3, np. telefonicznie, elektronicznie, osobiście itp.

B5 – analogicznie jak w A11, ze szczególnym uwzględnieniem zasady, że pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, a wykonywanie czynności kontrolnych poprzedzone jest zgodą pracownika i nie narusza jego prywatności oraz prywatności innych osób, oraz że nie utrudnia korzystania z pomieszczeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Część C – wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw ochrony.

C1 – określenie, czy dopuszczalne jest przekazywanie danych oraz wyników pracy w proponowany sposób (na podstawie informacji B2).

C2 – określenie zasad, wytycznych, instrukcji, procedur ostrożnościowych i bezpieczeństwa ochrony danych, określonych w B2, przy wykonywaniu pracy w formie telepracy. Wskazane w C2 informacje stanowią podstawę sformułowania przez komórkę właściwą do spraw ochrony zasad ochrony danych, z którymi zapoznaje się pracownik, co potwierdza na piśmie, zobowiązując się do ich przestrzegania.

C3 – wskazanie na ewentualną potrzebę przeszkolenia pracownika, w zakresie określonym w C2.

Część D – wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw administracyjnych.

D1 – określenie możliwości wykorzystania zasobów sprzętowych Kancelarii, w celu udostępnienia ich do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy. Opinia o możliwości zapewnienia pomocy technicznej oraz przeszkolenia pracownika w zakresie obsługi sprzętu.

D2 – opinia o możliwościach wykorzystania sprzętu określonego w A7 do wykonywania pracy w formie telepracy, z uwzględnieniem informacji zawartych w B2.

D3 – stanowisko w sprawie propozycji określonej w A8, ewentualnie własna propozycja.

D4 – określenie prawdopodobnych kosztów Kancelarii, z uwzględnieniem ewentualnych kosztów wynikających z zawartych z podmiotami zewnętrznymi umów, niezbędnych delegacji służbowych pracownika itp.

D5 – określenie prawdopodobnych kosztów utworzenia wnioskowanego stanowiska pracy w Kancelarii, w celu zbadania relacji wobec kosztów określonych w D4.

Część E – wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw finansowych.

Opinia na temat możliwości pokrycia kosztów oszacowanych w D3 i D4.

Część F – wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych.

F1 – opinia dotycząca propozycji wskazanych w A11 oraz B5, ewentualne uwagi i zalecenia dotyczące przeprowadzania czynności kontrolnych.

F2 – wskazanie na ewentualne braki lub nieścisłości w częściach A-E, rekomendacja dotycząca ewentualnej konieczności uzupełnienia, doprecyzowania informacji.

Część G – wypełnia komórka organizacyjna właściwa do spraw prawnych.

Opinia dotycząca występowania ewentualnych przeszkód formalnoprawnych w zawarciu porozumienia między pracownikiem i pracodawcą na proponowanych we wniosku warunkach wykonywania pracy w formie telepracy.

Część H – wypełnia Dyrektor Generalny Kancelarii.

Uwagi i polecenia dotyczące uzupełnienia wniosku, propozycje zmiany uzgodnień itp.

Decyzja Dyrektora Generalnego Kancelarii w sprawie zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy na zaproponowanych warunkach, poprzedzająca nawiązanie stosunku pracy albo zawarcie porozumienia zmieniającego stosunek pracy.

 

Metadane

Data publikacji : 06.06.2018
Data modyfikacji : 20.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Generalny KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry