UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Statut KPRM

Statut KPRM

Zarządzenie Nr 194

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 6 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 7:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka oraz Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.”,

b)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina określa Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.”;

2)     w § 8 w ust. 1 po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu:

„41a)      Biuro Informatyki;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

___________________________________________

Zarządzenie Nr 174

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 7:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka oraz Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.”,

b)     dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka określa Minister – Członek Rady Ministrów Michał Cieślak.

6. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika określa Minister – Członek Rady Ministrów Michał Wójcik.”;

2)     w § 8:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

4)     Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

5)     Centrum Informacyjne Rządu;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8)     Departament Architektury Informacyjnej Państwa;

9)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10)   Departament Cyberbezpieczeństwa;

11)   Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

12)   Departament GovTech Polska;

13)   Departament Instrumentów Rozwojowych;

14)   Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

15)   Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

16)   Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

17)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

18)   Departament Nadzoru i Kontroli;

19)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

20)   Departament Polityki Cyfrowej;

21)   Departament Prawa Unii Europejskiej;

22)   Departament Prawny;

23)   Departament Programowania Prac Rządu;

24)   Departament Regulacji Cyfrowych;

25)   Departament Rozwiązań Innowacyjnych;

26)   Departament Rozwoju Usług;

27)   Departament Służby Cywilnej;

28)   Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

29)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

30)   Departament Spraw Obywatelskich;

31)   Departament Spraw Parlamentarnych;

32)   Departament Spraw Zagranicznych;

33)   Departament Studiów Strategicznych;

34)   Departament Telekomunikacji;

35)   Departament Tożsamości Europejskiej;

36)   Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

37)   Departament Współpracy z Samorządem;

38)   Departament Zarządzania Danymi;

39)   Departament Zarządzania Systemami;

40)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

41)   Biuro Dyrektora Generalnego;

42)   Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

43)   Biuro Ochrony.”,

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Departament GovTech Polska, Departament Rozwoju Usług oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego tworzą Centrum GovTech.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

[1])   Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193 oraz z 2020 r. poz. 149, 257, 566 i 897.

__________________________________________________________

 

Zarządzenie nr 158

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 6 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.

3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński.

4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.”;

2)     w § 8 w ust. 1:

a)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów;”,

b)     po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a)  Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

___________________________________________

Zarządzenie Nr 87

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm. w § 8:

1)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

4)     Centrum Informacyjne Rządu;

5)     Departament Analiz;

6)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

7)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

8)     Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

9)     Departament GovTech Polska;

10)   Departament Instrumentów Rozwojowych;

11)   Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

12)   Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

13)   Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

14)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

15)   Departament Nadzoru i Kontroli;

16)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

17)   Departament Prawa Unii Europejskiej;

18)   Departament Prawny;

19)   Departament Programowania Prac Rządu;

20)   Departament Służby Cywilnej;

21)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

22)   Departament Spraw Obywatelskich;

23)   Departament Spraw Parlamentarnych;

24)   Departament Spraw Zagranicznych;

25)   Departament Studiów Strategicznych;

26)   Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

27)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

28)   Biuro Dyrektora Generalnego;

29)   Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

30)   Biuro Ochrony.”;

2)     dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Departament GovTech Polska tworzy Centrum GovTech.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

_____________________________________________

Zarządzenie nr 36

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

4)     Centrum Informacyjne Rządu;

5)     Centrum Oceny Administracji;

6)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

7)     Departament Analiz;

8)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

9)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10)   Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

11)   Departament GovTech Polska;

12)   Departament Instrumentów Rozwojowych;

13)   Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

14)   Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

15)   Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

16)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

17)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

18)   Departament Prawny;

19)   Departament Prawa Unii Europejskiej;

20)   Departament Programowania Prac Rządu;

21)   Departament Służby Cywilnej;

22)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

23)   Departament Spraw Obywatelskich;

24)   Departament Spraw Parlamentarnych;

25)   Departament Spraw Zagranicznych;

26)   Departament Studiów Strategicznych;

27)   Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

28)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

29)   Biuro Dyrektora Generalnego;

30)   Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

31)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 
 

1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193 oraz z 2020 r. poz. 149.

_____________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 5 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.[1])) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.

3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

 

[1])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162 oraz z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193.

_______________________________________

Zarządzenie NR 270

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.[1])) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament GovTech Polska;

10)   Departament Instrumentów Rozwojowych;

11)   Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

12)   Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

13)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

14)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

15)   Departament Prawny;

16)   Departament Programowania Prac Rządu;

17)   Departament Służby Cywilnej;

18)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19)   Departament Spraw Obywatelskich;

20)   Departament Spraw Parlamentarnych;

21)   Departament Spraw Zagranicznych;

22)   Departament Studiów Strategicznych;

23)   Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

24)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

25)   Biuro Dyrektora Generalnego;

26)   Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

[1])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162 oraz z 2019 r. poz. 14 i 568.

______________________________

Zarządzenie Nr 84

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 7:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.”,

b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.”,

c)     dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina określa Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.”;

2)     w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament GovTech Polska;

10)   Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

11)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

12)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

13)   Departament Pomocy Humanitarnej;

14)   Departament Prawny;

15)   Departament Programowania Prac Rządu;

16)   Departament Skarbu Państwa;

17)   Departament Służby Cywilnej;

18)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19)   Departament Spraw Obywatelskich;

20)   Departament Spraw Parlamentarnych;

21)   Departament Spraw Zagranicznych;

22)   Departament Studiów Strategicznych;

23)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

24)   Biuro Dyrektora Generalnego;

25)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

 

1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162 oraz z 2019 r. poz. 14.

 

___________________________________________________________

 

Zarządzenie nr 1

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 2 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm. 1)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament GovTech Polska;

10)   Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

11)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

12)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

13)   Departament Pomocy Humanitarnej;

14)   Departament Prawny;

15)   Departament Skarbu Państwa;

16)   Departament Służby Cywilnej;

17)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

18)   Departament Spraw Obywatelskich;

19)   Departament Spraw Parlamentarnych;

20)   Departament Spraw Społecznych;

21)   Departament Spraw Zagranicznych;

22)   Departament Studiów Strategicznych;

23)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

24)   Biuro Dyrektora Generalnego;

25)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

 

1))    Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162.

__________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 209

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 22 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

10)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

11)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

12)   Departament Polityki Mieszkaniowej;

13)   Departament Pomocy Humanitarnej;

14)   Departament Prawny;

15)   Departament Skarbu Państwa;

16)   Departament Służby Cywilnej;

17)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

18)   Departament Spraw Obywatelskich;

19)   Departament Spraw Parlamentarnych;

20)   Departament Spraw Społecznych;

21)   Departament Spraw Zagranicznych;

22)   Departament Studiów Strategicznych;

23)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

24)   Biuro Dyrektora Generalnego;

25)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

 

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670 i 1084.

 

_______________________________________________

 

Zarządzenie Nr 177

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 5 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.)1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

10)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

11)   Departament Obsługi Medialnej;

12)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

13)   Departament Polityki Mieszkaniowej;

14)   Departament Pomocy Humanitarnej;

15)   Departament Prawny;

16)   Departament Skarbu Państwa;

17)   Departament Służby Cywilnej;

18)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19)   Departament Spraw Obywatelskich;

20)   Departament Spraw Parlamentarnych;

21)   Departament Spraw Społecznych;

22)   Departament Spraw Zagranicznych;

23)   Departament Studiów Strategicznych;

24)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

25)   Biuro Dyrektora Generalnego;

26)   Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512 i 670.

___________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 116

Prezesa Rady Ministrów

       z dnia 11 lipca 2018 r.          

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Obronnych;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

10)   Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

11)   Departament Obsługi Medialnej;

12)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

13)   Departament Polityki Mieszkaniowej;

14)   Departament Pomocy Humanitarnej;

15)   Departament Prawny;

16)   Departament Skarbu Państwa;

17)   Departament Służby Cywilnej;

18)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19)   Departament Spraw Obywatelskich;

20)   Departament Spraw Parlamentarnych;

21)   Departament Spraw Społecznych;

22)   Departament Spraw Zagranicznych;

23)   Departament Studiów Strategicznych;

24)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

25)   Biuro Dyrektora Generalnego;

26)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

 
1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444 i 512.

__________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 87

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.[1]))
§ 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz;

7)     Departament Analiz Obronnych;

8)     Departament Analiz i Strategii Komunikacyjnych;

9)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10)   Departament Komitetu Rady Ministrów;

11)   Departament Obsługi Medialnej;

12)   Departament Oceny Skutków Regulacji;

13)   Departament Polityki Mieszkaniowej;

14)   Departament Pomocy Humanitarnej;

15)   Departament Prawny;

16)   Departament Rady Ministrów;

17)   Departament Skarbu Państwa;

18)   Departament Służby Cywilnej;

19)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

20)   Departament Spraw Obywatelskich;

21)   Departament Spraw Parlamentarnych;

22)   Departament Spraw Społecznych;

23)   Departament Spraw Zagranicznych;

24)   Departament Studiów Strategicznych;

25)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

26)   Biuro Dyrektora Generalnego;

27)   Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Analiz Obronnych, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

 

1)    Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17, 179, 287 i 444.

 

________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 61

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r.poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17, 179 i 287) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Centrum Informacyjne Rządu;

4) Centrum Oceny Administracji;

5) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6) Departament Analiz;

7) Departament Analiz i Strategii Komunikacyjnych;

8) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9) Departament Komitetu Rady Ministrów;

10) Departament Obsługi Medialnej;

11) Departament Oceny Skutków Regulacji;

12) Departament Polityki Mieszkaniowej;

13) Departament Pomocy Humanitarnej;

14) Departament Prawny;

15) Departament Rady Ministrów;

16) Departament Skarbu Państwa;

17) Departament Służby Cywilnej;

18) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19) Departament Spraw Obywatelskich;

20) Departament Spraw Parlamentarnych;

21) Departament Spraw Społecznych;

22) Departament Spraw Zagranicznych;

23) Departament Studiów Strategicznych;

24) Biuro Budżetowo-Finansowe;

25) Biuro Dyrektora Generalnego;

26) Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

27) Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

_________________________

Zarządzenie Nr 39

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17 i 179) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6)     Departament Analiz Strategicznych;

7)     Departament Analiz i Strategii Komunikacyjnych;

8)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

10)   Departament Obsługi Medialnej;

11)   Departament Polityki Mieszkaniowej;

12)   Departament Pomocy Humanitarnej;

13)   Departament Prawny;

14)   Departament Rady Ministrów;

15)   Departament Skarbu Państwa;

16)   Departament Służby Cywilnej;

17)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

18)   Departament Spraw Obywatelskich;

19)   Departament Spraw Parlamentarnych;

20)   Departament Spraw Społecznych;

21)   Departament Spraw Zagranicznych;

22)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

23)   Biuro Dyrektora Generalnego;

24)   Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

25)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

_______________________________________________________

Zarządzenie Nr 19

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 7:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.”,

b)     dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Beaty Szydło określa Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło.”;

2)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Departament Analiz Strategicznych;

6)     Departament Analiz i Strategii Komunikacyjnych;

7)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

8)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

9)     Departament Polityki Mieszkaniowej;

10)   Departament Pomocy Humanitarnej;

11)   Departament Prawny;

12)   Departament Rady Ministrów;

13)   Departament Skarbu Państwa;

14)   Departament Służby Cywilnej;

15)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

16)   Departament Spraw Obywatelskich;

17)   Departament Spraw Parlamentarnych;

18)   Departament Spraw Społecznych;

19)   Departament Spraw Zagranicznych;

20)   Biuro Administracyjne;

21)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

22)   Biuro Kadr i Organizacji;

23)   Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

24)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

_______________________________

ZARZĄDZENIE Nr 2

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2018 r.       

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148 oraz z 2017 r. poz. 14 i 694) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2)     Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3)     Centrum Informacyjne Rządu;

4)     Centrum Oceny Administracji;

5)     Departament Analiz Strategicznych;

6)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

7)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

8)     Departament Pomocy Humanitarnej;

9)     Departament Prawny;

10)   Departament Rady Ministrów;

11)   Departament Skarbu Państwa;

12)   Departament Służby Cywilnej;

13)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

14)   Departament Spraw Obywatelskich;

15)   Departament Spraw Parlamentarnych;

16)   Departament Spraw Społecznych;

17)   Departament Spraw Zagranicznych;

18)   Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

19)   Biuro Administracyjne;

20)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

21)   Biuro Kadr i Organizacji;

22)   Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

23)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

____________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 77

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148 oraz z 2017 r. poz. 14) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2)     Centrum Informacyjne Rządu;

3)     Centrum Oceny Administracji;

4)     Departament Analiz Strategicznych;

5)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

6)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

7)     Departament Oceny Skutków Regulacji;

8)     Departament Prawny;

9)     Departament Rady Ministrów;

10)   Departament Skarbu Państwa;

11)   Departament Służby Cywilnej;

12)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

13)   Departament Spraw Obywatelskich;

14)   Departament Spraw Parlamentarnych;

15)   Departament Spraw Zagranicznych;

16)   Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

17)   Biuro Administracyjne;

18)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

19)   Biuro Kadr i Organizacji;

20)   Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

21)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

 

__________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE nr 2

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2)     Centrum Informacyjne Rządu;

3)     Centrum Oceny Administracji;

4)     Departament Analiz Strategicznych;

5)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

6)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

7)     Departament Obsługi Medialnej;

8)     Departament Oceny Skutków Regulacji;

9)     Departament Prawny;

10)   Departament Rady Ministrów;

11)   Departament Skarbu Państwa;

12)   Departament Służby Cywilnej;

13)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

14)   Departament Spraw Obywatelskich;

15)   Departament Spraw Parlamentarnych;

16)   Departament Spraw Zagranicznych;

17)   Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

18)   Biuro Administracyjne;

19)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

20)   Biuro Kadr i Organizacji;

21)   Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

22)   Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

23)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW\

BEATA SZYDŁO

_________________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 133

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2)     Centrum Informacyjne Rządu;

3)     Centrum Oceny Administracji;

4)     Departament Analiz Strategicznych;

5)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

6)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

7)     Departament Obsługi Medialnej;

8)     Departament Oceny Skutków Regulacji;

9)     Departament Prawny;

10)   Departament Rady Ministrów;

11)   Departament Służby Cywilnej;

12)   Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

13)   Departament Spraw Obywatelskich;

14)   Departament Spraw Parlamentarnych;

15)   Departament Spraw Zagranicznych;

16)   Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

17)   Biuro Administracyjne;

18)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

19)   Biuro Kadr i Organizacji;

20)   Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

21)   Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

22)   Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

 

____________________________________________________


ZARZĄDZENIE NR 2

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów – Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej.

2. Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

§ 2. 1. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej „Szefem Kancelarii”.

§ 3. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.

§ 4. 1. Szef Kancelarii wyznacza swojego zastępcę i określa jego zadania.

2. Zastępca Szefa Kancelarii wykonuje zadania Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia.

§ 5. Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając: skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.

§ 6. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:

1)     załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;

2)     wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. 1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.

§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2)     Centrum Informacyjne Rządu;

3)     Centrum Oceny Administracji;

4)     Departament Analiz Strategicznych;

5)     Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

6)     Departament Komitetu Rady Ministrów;

7)     Departament Obsługi Medialnej;

8)     Departament Oceny Skutków Regulacji;

9)     Departament Prawny;

10)   Departament Rady Ministrów;

11)   Departament Służby Cywilnej;

12)   Departament Spraw Obywatelskich;

13)   Departament Spraw Parlamentarnych oraz Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

14)   Departament Spraw Zagranicznych;

15)   Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

16)   Biuro Budżetowo-Finansowe;

17)   Biuro Dyrektora Generalnego;

18)   Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

19)   Biuro Ochrony.

§ 9. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 338 i 919).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

          BEATA SZYDŁO

Metadane

Data publikacji : 07.01.2016
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry