UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja do pracy w służbie cywilnej odbywa się na otwartych i konkurencyjnych zasadach. W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymagania formalne. Propozycja pracy jest składana kandydatowi, który w naborze na dane stanowisko okazał się najlepszy. Zatrudnienie w służbie cywilnej mogą znaleźć osoby gotowe wykonywać zadania państwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

INFORMACJE NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKACH

Oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczane są także w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, który poszukuje pracowników oraz w siedzibie tego urzędu – w miejscu powszechnie dostępnym. Publikacja ogłoszenia to początek rekrutacji.

WAŻNE!  Za treść ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy odpowiada urząd, który je publikuje.

Szczegółowe informacje o naborze

PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY SPEŁNIAJĄ PAŃSTWO WYMAGANIA

W ogłoszeniu o naborze wymienia się wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne oraz dodatkowe. Wskazuje się również: zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

Proszę pamiętać, że:

 • aby przejść do kolejnego etapu naboru, należy spełnić wszystkie wymagania niezbędne,
 • szanse  kandydata, który spełnia wymagania dodatkowe, rosną.

JAK ZŁOŻYĆ OFERTĘ?

 • Proszę przygotować ofertę starannie i złożyć ją w terminie. Przekroczenie terminu lub złożenie oferty niekompletnej może skutkować jej odrzuceniem.
 • Przesyłając dokumenty przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Można też przesłać je za pomocą platformy ePUAP.

KOLEJNE ETAPY NABORU

 • Po upływie terminu na składanie ofert urząd sprawdza, którzy kandydaci spełniają wymagania formalne.
 • Do kolejnego etapu przechodzi kandydat, który spełnia wymagania formalne.
 • Urzędy określają liczbę etapów naborów. W ramach poszczególnych naborów stosują różne metody i techniki oceny kandydatów.
 • Po ostatnim etapie powstaje lista nie więcej niż pięciu osób, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe.
 • O tym, kto zostanie zatrudniony, decyduje dyrektor generalny urzędu.

 

Informacje dla redaktorów ogłoszeń

UPRAWNIENIA DO WPROWADZANIA OGŁOSZEŃ

Aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania ogłoszeń i informacji o wynikach naborów, trzeba założyć konto redaktora. W tym celu należy:

Dane do logowania zwykle są przyznawane w ciągu kilku dni. Dostęp do konta redaktora ogłoszeń jest możliwy pod adresem https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl (do tego adresu prowadzi też przycisk „LOGOWANIE”, który znajduje się w prawym dolnym rogu strony https://nabory.kprm.gov.pl/).

WAŻNE! Każdy redaktor korzysta z indywidualnego adresu e-mail. Nie można nadać uprawnień do wprowadzania ogłoszeń kilku osobom korzystającym z tego samego adresu e-mail.

Jak wypełnić i uruchomić wniosek?

 • w pozycji „Nazwa urzędu” proszę wpisać nazwę urzędu, który zgłasza pracowników (redaktorów);
 • dane każdego redaktora należy wprowadzić jako oddzielną pozycję;
 • w kolejnych wierszach należy wpisać dane redaktora (imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz adres jego służbowej poczty elektronicznej);
 • w kolumnie „Nadanie” (przy zakładaniu konta) lub „Odebranie” (przy likwidacji konta, w przypadku gdy dana osoba nie zajmuje się już wprowadzaniem ogłoszeń) proszę postawić znak „X;
 • wniosek o nadanie uprawnień podpisuje każdy z redaktorów;
 • wniosek wymaga akceptacji dyrektora generalnego (kierownika) urzędu lub osoby upoważnionej.

INNE INFORMACJE DLA REDAKTORÓW OGŁOSZEŃ

Za przygotowanie treści ogłoszenia oraz określenie daty jego publikacji odpowiadają redaktorzy ogłoszeń. Ogłoszenia są publikowane automatycznie, z datą wskazaną przez redaktora ogłoszeń. Od chwili opublikowania ogłoszenia na stronie BIP KPRM nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w jego treści - ani przez redaktorów ogłoszeń, ani przez pracowników Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Za treść ogłoszenia odpowiada Urząd, który je publikuje.

KONTAKT W SPRAWIE  BAZY OGŁOSZEŃ

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać na adres pomoc-baza@kprm.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Prażuch
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry