UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Zespół do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową

ZARZĄDZENIE Nr 85

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1)     przygotowanie projektu „Planu działania” (Action plan), który będzie podstawą wdrażania „Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2030” i przygotowanie projektu jego okresowej ewaluacji;

2)     proponowanie działań mających na celu zapewnienie spójności procesu wdrażania zintegrowanego zarządzania granicą państwową, w tym zgodności jego inicjatyw z innymi przedsięwzięciami rozwojowymi państwa, a także właściwymi komponentami bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem kryzysowym, działaniami podejmowanymi w ramach współpracy międzynarodowej, w tym europejskiej, przy optymalnej alokacji i wykorzystaniu środków finansowych z budżetu państwa oraz instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających zarządzanie migracją i granicami;

3)     wspieranie skoordynowanego planowania oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z celami i kierunkami „Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2030”, opracowywanie propozycji programów zagospodarowania granicy państwowej oraz przygotowanie projektu zasad ich finansowania przez odpowiednie organy;

4)     proponowanie oraz opiniowanie działań dotyczących organizowania i stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym skuteczną pracę organów kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, chemicznej i radiometrycznej;

5)     proponowanie działań mających na celu koordynację współpracy centralnych i terenowych organów administracji rządowej w zakresie zagospodarowania granicy państwowej;

6)     proponowanie oraz opiniowanie działań mających na celu usprawnienie przekraczania granicy państwowej przez osoby, towary i środki transportu;

7)     przedstawianie propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących granicy państwowej oraz opinii odnośnie do projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących granicy państwowej;

8)     proponowanie działań mających na celu koordynację współpracy organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania granicy państwowej.

2. Organy administracji rządowej, w zakresie swoich kompetencji, udzielają Zespołowi niezbędnej pomocy w wykonywaniu jego zadań.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2)     zastępca przewodniczącego – Komendant Główny Straży Granicznej;

3)     zastępca przewodniczącego – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

4)     członkowie:

a)     w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:

– ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

– ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

– Ministra Obrony Narodowej,

– ministra właściwego do spraw rolnictwa,

– ministra właściwego do spraw transportu,

– ministra właściwego do spraw zagranicznych,

– ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

– ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

– ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

b)    kierownicy urzędów centralnych:

– Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

– Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

– Komendant Główny Policji,

– Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

– Główny Inspektor Sanitarny,

– Główny Lekarz Weterynarii,

– Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

– Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

– Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5)     sekretarz – dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zastępowani w pracach Zespołu przez pisemnie upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektorów lub zastępców kierowników urzędów centralnych.

§ 4. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 4, w tym wojewodów, przedstawicieli zainteresowanych organów państwowych, instytucji i organizacji, a także ekspertów.

§ 5. Udział w obradach Zespołu może być realizowany także w formie telekonferencji.

§ 6. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku i przewodniczy jego obradom;

2)     powołuje grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, i zleca

im opracowywanie zagadnień wchodzących w zakres działania Zespołu.

2. Zadania określone w ust. 1 może wykonywać wyznaczony przez przewodniczącego zastępca przewodniczącego.

§ 8. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

2. Uchwały podejmowane podczas posiedzeń Zespołu są przyjmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.

4. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.

5. Korespondencja w ramach Zespołu może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Sekretarz Zespołu sporządza i podpisuje protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje również przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, który przewodniczył obradom.

§ 9. 1. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie z prac Zespołu za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Sprawozdanie z prac Zespołu zawiera:

1)     dane osoby sporządzającej i zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem;

2)     wnioski płynące z prac Zespołu;

3)     plany działalności na kolejny rok;

4)     informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów;

5)     określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

6)     informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;

7)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

3. Do sprawozdania z prac Zespołu dołącza się kopie podjętych uchwał.

§ 10. Obsługę techniczną i koordynacyjną działalności Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Metadane

Data publikacji : 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry