BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-preze/7954,Rada-Medyczna-do-spraw-COVID-19-przy-Prezesie-Rady-Ministrow.html
2021-10-20, 18:13

Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów

ZARZĄDZENIE NR 205

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie utworzenia Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę Medyczną do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Rady należy:

1)     dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19;

2)     przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

3)     opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania COVID-19;

4)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący Rady – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów;

2)     pozostali członkowie Rady – powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób, których wiedza i doświadczenie w zakresie spraw leżących w zakresie działań Rady daje rękojmię prawidłowego wykonywania jej zadań.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady:

1)     organizuje prace Rady oraz określa terminy jej posiedzeń;

2)     określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Rady, o których mowa w § 2, oraz wskazuje członków Rady odpowiedzialnych za ich wykonanie;

3)     może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby.

2. Przewodniczący Rady może powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków Rady oraz przydzielać im zadania.

§ 5. 1. Rada obraduje na  posiedzeniach.

2. Przewodniczący Rady może zarządzić odbycie posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 6. 1. Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady mogą zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.

§ 7. Przewodniczący Rady może zlecać rzeczoznawcom lub ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań z zakresu działania Rady.

§ 8. Obsługę organizacyjną i merytoryczną Rady oraz środki związane z jej działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. Przewodniczący Rady przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Rady, w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego, za rok poprzedni.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 23 października 2020 r.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

mateusz morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Metadane

Data publikacji : 09.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony