UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE NR 16

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu realizowanych w obszarze promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą należy:

1)     wymiana doświadczeń i informacji;

2)     analiza działań, projektów i kierunków promocji;

3)     określanie celów komunikacyjnych oraz kierunków geograficznych w perspektywie średnio- i długoterminowej;

4)     opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów;

5)     proponowanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej, w tym mechanizmów współpracy z organami administracji samorządowej oraz z innymi instytucjami i organizacjami;

6)     opiniowanie na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra projektów aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący Zespołu – dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2)     pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3)     drugi zastępca przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

4)     po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw:

a)     administracji publicznej,

b)    energii,

c)     gospodarki morskiej,

d)    informatyzacji,

e)     kultury fizycznej,

f)     oświaty i wychowania,

g)    rolnictwa,

h)    rozwoju wsi,

i)     rozwoju regionalnego,

j)     szkolnictwa wyższego i nauki,

k)    transportu,

l)     turystyki,

m)   środowiska,

n)    spraw wewnętrznych;

5)     przedstawiciel urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej;

6)     przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w randze dyrektora albo zastępcy dyrektora, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Minister, który kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 4, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.

3. Członek Zespołu może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przedstawiciela. Upoważnienie do zastępowania wymaga zachowania formy pisemnej. Dopuszcza się przekazanie upoważnienia drogą elektroniczną.

4. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu w posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciele organów administracji rządowej, instytucji, organizacji, a także specjaliści i eksperci z różnych dziedzin – których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:

1)     kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2)     zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

3)     ustala porządek posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)     przewodniczy posiedzeniom Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, sprawozdania z działalności Zespołu odpowiednio w terminie do 31 lipca za pierwsze półrocze oraz do 31 stycznia za drugie półrocze roku poprzedniego.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje o:

1)     liczbie posiedzeń Zespołu;

2)     zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie objętym sprawozdaniem;

3)     zadaniach przewidzianych do realizacji przez Zespół na kolejny okres sprawozdawczy wraz z proponowanym harmonogramem ich realizacji;

4)     problemach i zagrożeniach, które wystąpiły podczas realizacji zadań Zespołu oraz podjętych działaniach naprawczych;

5)     zmianach w składzie Zespołu;

6)     kosztach funkcjonowania Zespołu;

7)     wnioskach i rekomendacjach wynikających z prac Zespołu.

§ 5. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go kolejno pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu albo drugi zastępca przewodniczącego Zespołu, jeżeli przewodniczący Zespołu nie upoważnił innego członka Zespołu zgodnie z § 3 ust. 3.

§ 6. 1. W sprawach szczególnej wagi posiedzenie Zespołu może zostać zwołane przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu nadzorującego komórkę organizacyjną właściwą do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, który przewodniczy wówczas posiedzeniu Zespołu i korzysta z uprawnień przewodniczącego Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 zdanie trzecie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczącemu Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie przysługuje prawo głosu.

§ 7. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół może podejmować uchwały dotyczące tworzenia grup roboczych spośród członków Zespołu, zlecania wykonania analiz lub ekspertyz.

§ 9. 1. Zespół działa zgodnie z rocznym harmonogramem zadań, uchwalonym w trybie określonym w § 7 ust. 2.

2. Na uzasadniony wniosek członka Zespołu, przekazany przewodniczącemu Zespołu, harmonogram o którym mowa w ust. 1, może podlegać zmianie. Każdorazowa zmiana wymaga zachowania trybu określonego w § 7 ust. 2.

3. Roczny harmonogram zadań jest załącznikiem do sprawozdań, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 10. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 11. Obsługę organizacyjną, administracyjną i kancelaryjną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 12. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych wyznacza spośród podległych sobie pracowników sekretarza Zespołu.

2. Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1)     organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;

2)     prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

3)     zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu.

3. Sekretarz Zespołu uczestniczy w posiedzeniach Zespołu bez prawa głosu.

§ 13. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, z części 45, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

§ 14. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

Metadane

Data publikacji : 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry