UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym

Zarządzenie Nr 78

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się,
co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)     opracowanie harmonogramu prac Zespołu;

2)     opracowanie projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Prezes Rady Ministrów;

2)     wiceprzewodniczący:

a)     minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b)    Minister Obrony Narodowej,

c)     Minister – Członek Rady Ministrów – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3)     pozostali członkowie – sekretarze albo podsekretarze stanu wyznaczeni przez:

a)     ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b)    ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c)     ministra właściwego do spraw gospodarki,

d)    ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

e)     ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

f)     ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

g)    ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

h)    ministra właściwego do spraw informatyzacji,

i)     ministra właściwego do spraw klimatu,

j)     ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

k)    ministra właściwego do spraw pracy,

l)     ministra właściwego do spraw rolnictwa,

m)   ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

n)    ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

o)    ministra właściwego do spraw zagranicznych,

p)    Ministra Sprawiedliwości,

q)    ministra właściwego do spraw środowiska,

r)     ministra właściwego do spraw łączności,

s)     ministra właściwego do spraw zdrowia;

4)     sekretarz – dyrektor Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Wiceprzewodniczący oraz członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze co najmniej dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej, z zastrzeżeniem niewykonywania przez osoby zastępujące funkcji wiceprzewodniczącego.

3. Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka:

1)     Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub jego przedstawiciela,

2)     przedstawiciela Marszałka Sejmu,

3)     przedstawiciela Marszałka Senatu.

4. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu w posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciele organów administracji rządowej, instytucji, organizacji, a także specjaliści i eksperci, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 2.

§ 4. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)     wskazuje wiceprzewodniczącego, który w razie nieobecności przewodniczącego wykonuje jego zadania.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać pracowników swoich urzędów do udziału w grupach roboczych.

3. Przewodniczący może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

4. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 6. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 4, oraz sekretarzowi Zespołu nie przysługuje prawo głosu.

§ 7. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 9. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 11. Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 12. 1. W terminie 30 dni po opublikowaniu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

2. Z dniem akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1:

1)     znosi się Zespół;

2)     traci moc zarządzenie.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Metadane

Data publikacji : 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry