BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-rady/7628,Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-kluczowych-inwestycji-w-zakresie-strategicznej-i.html
2021-12-08, 11:33

Międzyresortowy Zespół do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Zarządzenie nr 171

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 1a. Przez kluczowe inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej rozumie się:

1)     projekt „Baltic Pipe”;

2)     projekt rozbudowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, zwanego dalej „Terminalem LNG w Świnoujściu”;

3)     projekt budowy pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej;

4)     projekt budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock.

§ 2. 1. Przez projekt „Baltic Pipe” rozumie się:

1)     budowę międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym również odcinka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     budowę gazociągów łączących międzysystemowy gazociąg stanowiący połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii z węzłem i tłocznią Goleniów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego;

3)     budowę gazociągów Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego;

4)     budowę tłoczni i węzłów gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn o przepustowości nie mniejszej niż 50 000 m3/h wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

2. Przez projekt rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu rozumie się:

1)     zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Terminalu LNG w Świnoujściu;

2)     budowę 3 zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami;

3)     budowę 2 stanowiska statkowego oraz infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków;

4)     rozbudowę lądowego systemu przeładunkowego LNG (infrastruktura przeładunkowa LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO).

3. Przez projekt budowy pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej rozumie się:

1)     budowę pływającej jednostki do regazyfikacji LNG w Zatoce Gdańskiej;

2)     budowę infrastruktury hydrotechnicznej niezbędnej dla funkcjonowania jednostki, o której mowa w pkt 1, w tym falochronu wraz z torem wodnym i obrotnicą;

3)     budowę gazociągu podmorskiego i gazociągu lądowego łączących jednostkę, o której mowa w pkt 1, ze stacją gazową Bogatka wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi;

4)     budowę gazociągów Kolnik – Gdańsk, Kolnik – Gustorzyn oraz Reszki – Kolnik wraz infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego;

5)     budowę lub rozbudowę tłoczni gazu niezbędnych do odbioru gazu z jednostki, o której mowa w pkt 1.

4.6)          Przez projekt budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock rozumie się budowę drugiej, rewersyjnej nitki rurociągu przesyłowego ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury obiektowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego rurociągu:

1)     bazy Miszewko Strzałkowskie;

2)     bazy Gdańsk;

3)     stacji pomp Rypin;

4)     stacji pomp Łasin;

5)     stacji pomp Pelplin.

§ 3. Do zadań Zespołu należy wsparcie organów administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych w podejmowaniu działań dotyczących kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej koniecznych do ich terminowego ukończenia, w szczególności przez:

1)     koordynowanie i monitorowanie działań tych organów i jednostek w zakresie:

a)     procesu wydawania rozstrzygnięć administracyjnych,

b)    procesu zawierania oraz wykonywania umów niezbędnych przy przygotowaniu i realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej,

c)     współpracy z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej,

d)    opracowywania przez nie stanowisk,

e)     współpracy z organami innych państw w procesie decyzyjnym dotyczącym kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej;

2)     sugerowanie działań wymagających wsparcia dyplomatycznego;

3)     zapewnianie szybkiego i pełnego przepływu niezbędnych informacji;

4)     wypracowywanie jednolitych praktyk dotyczących rozpatrywania spraw przez organy mające różną właściwość miejscową.

§ 4. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     Przewodniczący Zespołu – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

2)     pozostali członkowie Zespołu:

a)     minister właściwy do spraw energii albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

b)    minister właściwy do spraw środowiska albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

c)     minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

d)    minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

e)     minister właściwy do spraw zagranicznych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

ea) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

eb)8) minister właściwy do spraw klimatu albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

f)     minister właściwy do spraw gospodarki morskiej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fa) minister właściwy do spraw transportu albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fb)9) Minister Obrony Narodowej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fc)9) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fd)9) minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

g)    Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

h)    Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

i)     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie,

j)     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

k)    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

l)     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

la) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

lb)10)       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,

m)   wojewoda zachodniopomorski,

n)    wojewoda wielkopolski,

o)    wojewoda lubuski,

p)    wojewoda kujawsko-pomorski,

pa)  wojewoda pomorski,

pb)11)      wojewoda mazowiecki,

q)    Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

r)     Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,

s) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,

t)12)  Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;

3)  sekretarz – wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu pracownik Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 5. 1. W przypadku gdy cel posiedzenia Zespołu nie wymaga obecności wszystkich członków Zespołu, Przewodniczący Zespołu kieruje zaproszenie do wszystkich członków Zespołu, wskazując jednocześnie członków Zespołu, których właściwości dotyczy porządek posiedzenia.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności:

1)     przedstawicieli organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego;

2)     przedstawicieli placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych;

3)   przedstawicieli inwestora, wykonawców lub podwykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej;

4)     ekspertów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie zadań Zespołu.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, z wyłączeniem zadania, o którym mowa w § 7 ust. 2.

3. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Zespół może realizować swoje zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują osoba przewodnicząca obradom oraz sekretarz.

§ 7. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk członkowie Zespołu podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 8. 1. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu określa skład grupy roboczej, jej zadania oraz wyznacza jej przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych pracowników swoich urzędów.

4. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 9. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 10. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 11.1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obsługę Zespołu w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z wyjątkiem wydatków związanych z obsługą Zespołu w zakresie ochrony informacji niejawnych, które są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 12. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

§ 13. Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów pierwsze sprawozdanie z działalności Zespołu za okres od dnia powołania Zespołu do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2018 do dnia 15 marca 2019 r.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Metadane

Data publikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony