UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw gospodarki wodorowej

Zarządzenie nr 111

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw gospodarki wodorowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw gospodarki wodorowej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy zapewnienie wsparcia i obsługi merytorycznej Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności przez:

1)     przygotowywanie dla Pełnomocnika opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz w obszarze technologii wodorowych;

2)     pozyskiwanie od organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych osób prawnych oraz osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez Pełnomocnika;

3)     opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących zakresu działania Pełnomocnika;

4)     zapewnienie spójności projektów dokumentów rządowych, w szczególności strategii i programów, przewidujących wykorzystanie poszczególnych technologii wodorowych;

5)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Pełnomocnika.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący Zespołu – Pełnomocnik;

2)     członkowie Zespołu:

a)     Minister Aktywów Państwowych,

b)    Minister Infrastruktury,

c)     Minister Klimatu,

d)    Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e)     Minister Rozwoju;

3)     sekretarz Zespołu – osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu, z głosem doradczym:

1)     przedstawicieli organów administracji rządowej innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 2;

2)     specjalistów i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.

§ 4. Przewodniczący Zespołu:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek członka Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)     wskazuje członka Zespołu, który w razie jego nieobecności wykonuje zadania przewodniczącego Zespołu.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych pracowników urzędów ich obsługujących.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadań Zespołu.

§ 6. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach albo w trybie obiegowym. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

2. Sekretarzowi Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo głosu.

3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, w zakresie swoich kompetencji, współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8. 1. Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Obsługę merytoryczną Zespołu zapewniają urzędy obsługujące poszczególnych członków Zespołu.

3. Wydatki związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Wydatki związane z obsługą, o której mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetów właściwych urzędów.

§ 9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący Zespołu zwołuje w terminie 14 dni od dnia utworzenia Zespołu.

§ 11. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 15. marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)     wnioski i rekomendacje dla Rady Ministrów co do dalszych działań związanych z gospodarką wodorową;

2)     wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie;

3)     wskazanie szacunkowych kosztów rekomendowanych działań;

4)     koszty funkcjonowania Zespołu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Metadane

Data publikacji : 24.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry