UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Prace legislacyjne RM i Prezesa RM

podstawa prawna: 

USTAWA
z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. z późn. zm.)

 

Rozdział 2

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 

Art. 3.1. Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, zwany dalej "wykazem", obejmujący:

 1. projekty założeń projektów ustaw;
 2. projekty ustaw;
 3. projekty rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Wykaz zawiera w szczególności:

 1. zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;
 2. wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;
 3. wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu;
 4. imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu;
 5. wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie Ministrów;
 6. informację o rezygnacji z prac nad projektem, z uwzględnieniem przyczyny tej rezygnacji - w przypadku rezygnacji z prac nad projektem.

3. Wykaz podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 3a. 1. Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może określić termin planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu objętego wykazem.

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, raz na 6 miesięcy roku kalendarzowego, wykaz w zakresie projektów ustaw, co do których określono planowany termin ich przyjęcia przez Radę Ministrów.

Art. 4. 1. Prezes Rady Ministrów i ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania rozporządzenia. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 5. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

Art. 6. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 i art. 4, albo - w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów - z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

Art. 7. 1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów, o których mowa w art. 3 i art. 4, albo - w przypadku gdy projekt nie był zawarty w żadnym z tych wykazów - z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do organu odpowiedzialnego za:

 1. przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;
 2. opracowanie projektu rozporządzenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.

4. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zgłoszeniu:

 1. imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia;
 2. jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby;
 3. jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
 4. interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

 1. w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
 2. w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.

5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za:

 1. przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie Ministrów;
 2. opracowanie projektu rozporządzenia.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

 1. tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
 2. wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia - 
 3. kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń. 

Metadane

Data publikacji : 25.06.2008
Data modyfikacji : 04.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry