BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html
2021-04-11, 05:08

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 3 listopada 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 listopada 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - przyjęty przez rząd 3 listopada 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 listopada 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 3 listopada 2020 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe - przyjęty przez rząd 28 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2020 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 8 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 października 2020 r. (skierowany do Sejmu 6 października 2020 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021przyjęty przez rząd 28 września 2020 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2020 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 - przyjęty przez rząd 28 września 2020 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 28 września 2020 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 28 września 2020 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 8 września 2020 r. (skierowany do Sejmu 17 września 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19  z autopoprawką - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 25 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 - przyjęty przez rząd 20 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 11 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym - przyjęty przez rząd 7 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 11 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 sierpnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 11 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa  i akty wykonawcze - przyjęty przez rząd 28 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 10 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 23 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 22 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 22 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - przyjęty przez rząd 14 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 14 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu i akty wykonawcze - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 lipca 2020 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 7 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energiiprzyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 ​- przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 8 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 czerwca 2020 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 maja 2020 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 maja 2020 r. (skierowany do Sejmu 25 maja 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 maja 2020 r. (skierowany do Sejmu 25 maja 2020 r.)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw z autopoprawką - przyjęty przez rząd 20 maja 2020 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  z autopoprawką - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 kwietnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 28 kwietnia 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 kwietnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 10 kwietnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  i akt wykonawczy - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 kwietnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 7 kwietnia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 7 kwietnia 2020 r.)

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - przyjęty przez rząd 7 kwietnia 2020 r. (skierowany do Sejmu 7 kwietnia 2020 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 31 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 31 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z autopoprawką - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z autopoprawką - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 25 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - przyjęty przez rząd 10 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 16 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - przyjęty przez rząd 25 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 3 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne - przyjęty przez rząd 25 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 4 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychprzyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2020 r. (skierowany do Sejmu 1 marca 2020 r.)

Projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach - przyjęty przez rząd 18 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto - przyjęty przez rząd 18 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 19 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - przyjęty przez rząd 11 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 17 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych - przyjęty przez rząd 4 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów - przyjęty przez rząd 4 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przyjęty przez rząd 4 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 lutego 2020 r. (skierowany do Sejmu 5 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty - przyjęty przez rząd 21 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 3 lutego 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 21 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 stycznia 2020 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 24 stycznia 2020 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 17 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 stycznia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw  z autopoprawką - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 15 stycznia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2020 r. (skierowany do Sejmu 7 stycznia 2020 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 z autopoprawką - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 z autopoprawką - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z autopoprawką - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne - przyjęty przez rząd 26 listopada 2019 r. (skierowany do Sejmu 20 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 20 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 10 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustawprzyjęty przez rząd 10 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - przyjęty przez rząd 3 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i akty wykonawcze - przyjęty przez rząd 3 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  z autopoprawką - przyjęty przez rząd 3 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 3 grudnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - przyjęty przez rząd 26 listopada 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 listopada 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - przyjęty przez rząd 21 listopada 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 listopada 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 listopada 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 listopada 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2019 r.)

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 października 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2019 r.)

Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 października 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2019 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - przyjęty przez rząd 22 października 2019 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 października 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 października 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przyjęty przez rząd 24 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 października 2019 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 - przyjęty przez rząd 24 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 września 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 20 września 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - przyjęty przez rząd 10 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 września 2019 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw  - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - przyjęty przez rząd 27 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 28 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych - przyjęty przez rząd 20 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 20 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 20 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 sierpnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 8 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 23 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 23 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli - przyjęty przez rząd 30 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 24 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 30 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o pracy na statkach rybackich - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 10 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 16 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 26 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 23 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - przyjęty przez rząd 23 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 22 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 - przyjęty przez rząd 16 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 16 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 15 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - przyjęty przez rząd 9 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 9 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 9 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 9 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 9 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw i akty wykonawcze - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 9 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie i akty wykonawcze - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 1 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw oraz tabela zgodności - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 1 lipca 2019 r.)

Projekt ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz projekt aktu wykonawczego - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 26 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanyc ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 26 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 25 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 13 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 13 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 13 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UD456) - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (UA37) - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2019 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - przyjęty przez rząd 28 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika - przyjęty przez rząd 28 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 28 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika - przyjęty przez rząd 28 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej - przyjęty przez rząd 21 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 28 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 28 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym - przyjęty przez rząd 21 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - przyjęty przez rząd 7 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - przyjęty przez rząd 7 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych  oraz autopoprawka - przyjęty przez rząd 7 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym - przyjęty przez rząd 7 maja 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 maja 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 19 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 16 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 16 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny  z autopoprawkąautopoprawką II - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie - przyjęty przez rząd 9 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 10 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 3 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy - Prawo konsularne - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2019 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 1 kwietnia 2019 r.)

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - przyjęty przez rząd 26 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.  i raport - przyjęty przez rząd 26 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 21 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  - przyjęty przez rząd 19 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności - przyjęty przez rząd 19 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami - przyjęty przez rząd 12 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  i akty wyk. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej  i notyfikacja  - przyjęty przez rząd 12 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 6 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 5 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 5 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 5 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych - przyjęty przez rząd 5 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 5 marca 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 marca 2019 r.)

Projekt ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 28 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw  z autopoprawką - przyjęty przez rząd 26 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 27 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów - przyjęty przez rząd 5 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 21 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 21 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 13 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 13 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej  z aktami wyk. i raportem 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 12 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw   i akt wyk. - przyjęty przez rząd 5 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 7 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - przyjęty przez rząd 5 lutego 2019 r. (skierowany do Sejmu 5 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 4 lutego 2019 r.)

Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 31 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 30 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2019 r.) 

Projekt ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 22 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 22 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy − Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2019 r. (skierowany do Sejmu 8 stycznia 2019 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 3 stycznia 2019 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 31 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  z autopoprawką -  przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 21 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 20 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 grudnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej - przyjęty przez rząd 27 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 3 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 29 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 27 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 28 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - przyjęty przez rząd 27 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 28 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 - przyjęty przez rząd 6 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 26 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej - przyjęty przez rząd 20 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 20 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd 20 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 20 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” - przyjęty przez rząd 20 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 20 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - przyjęty przez rząd 6 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - przyjęty przez rząd 6 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach - przyjęty przez rząd 6 listopada 2018 r. (skierowany do Sejmu 6 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 listopada 20108 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 listopada 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - przyjęty przez rząd 30 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 30 października 2018 r.)

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości + akty wykonawcze - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 30 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych - przyjęty przez rząd 23 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 października 2018 r.)

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 października 2018 r.)

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - przyjęty przez rząd 23 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 października 2018 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 17 października 2018 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 - przyjęty przez rząd 16 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin - przyjęty przez rząd 16 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - przyjęty przez rząd 16 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2018 r.)

Projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski - przyjęty przez rząd 2 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - przyjęty przez rząd 2 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2018 r.)

Projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 10 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 9 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 9 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 9 października 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - przyjęty przez rząd 2 października 2018 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2018 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 września 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 września 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z lobbingiem  - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oswiaty oraz innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporzadzonego w Monteralu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 września 2018 r.)

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 21 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 21 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 18 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 21 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym - przyjęty przez rząd 4 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 września 2018 r.)

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - przyjęty przez rząd 4 września 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 września 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 4 września 2018 r.)

Projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 28 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 28 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 28 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - przyjęty przez rząd 31 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej - przyjęty przez rząd 24 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 24 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 1 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - przyjęty przez rząd 24 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 1 sierpnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych - przyjęty przez rząd 17 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 11 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 16 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 16 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - przyjęty przez rząd 11 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 16 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - przyjęty przez rząd 11 lipca 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 28 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - przyjęty przez rząd 20 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - przyjęty przez rząd 20 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - przyjęty przez rząd 20 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 26 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw  z zestawieniem uwag i aktami wykonawczymi - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  z aktami wykonawczymi - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych - przyjęty przez rząd 29 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przyjęty przez rząd 22 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne - przyjęty przez rząd 22 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 21 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - przyjęty przez rząd 8 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 8 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w za­kresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 maja 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w za­kresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności poży­tku publicznego i o wolontariacie - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 maja 2018 r.)

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach - przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o tachografach - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera - przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 kwietnia 2018 r. (skierowany do Sejmu 11 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych - przyjęty przez rząd 27 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - przyjęty przez rząd 27 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej - przyjęty przez rząd 27 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z poprawkami - przyjęty przez rząd 20 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z poprawkami - przyjęty przez rząd 20 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw  z projektem aktu  i autopoprawką - przyjęty przerz rząd 20 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 20 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - przyjęty przez rząd 6 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 8 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 1 marca 2018 r. (skierowany do Sejmu 1 marca 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji - przyjęty przez rząd 20 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 26 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym trans­porcie zbiorowym - przyjęty przez rząd 20 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy - Kodeks karny wykonawczy - przyjęty przez rząd 14 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finanso­wego - przyjęty przez rząd 14 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z autopoprawką - przyjęty przez rząd 6 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębior­stwem osoby fizycznej - przyjęty przez rząd 6 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty - przyjęty przez rząd 20 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 21 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 5 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym - przyjęty przez rząd 6 lutego 2018 r. (skierowany do Sejmu 12 lutego 2018 r.) 

Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 7 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - przyjęty przez rząd 30 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 1 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 1 lutego 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 16 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - przyjęty przez rząd 16 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 19 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2018 r. (skierowany do Sejmu 15 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 5 stycznia 2018 r.) - projekt ustawy wycofany z Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 5 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 2 stycznia 2018 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 27 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 20 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o dokumentach publicznych - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 20 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2017 r.) - projekt ustawy wycofany z Sejmu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 8 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej - przyjęty przez rząd 28 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 5 grudnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne - przyjęty przez rząd 30 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska - przyjęty przez rząd 21 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 23 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - przyjęty przez rząd 21 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 14 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 14 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - przyjęty przez rząd 14 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - przyjęty przez rząd 14 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców - przyjęty przez rząd 14 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 13 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach - przyjęty przez rząd 7 listopada 2017 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - przyjęty przez rząd 24 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 31 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 24 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 30 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd 17 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 25 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - przyjęty przez rząd 24 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 - przyjęty przez rząd 24 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 października 2017 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 - przyjęty przez rząd 24 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - przyjęty przez rząd 17 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej - przyjęty przez rząd 10 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęty przez rząd 10 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego - przyjęty przez rząd 3 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 3 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 3 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 10 października 2017 r.)

Projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa - przyjęty przez rząd 31 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 10 października 2017 r.)

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 5 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - przyjęty przez rząd 3 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 4 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - przyjęty przez rząd 3 października 2017 r. (skierowany do Sejmu 4 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych - przyjęty przez rząd 26 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2017 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 z uzasadnieniem i w układzie zadaniowym - przyjęty przez rząd 26 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych - przyjęty przez rząd 19 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 września 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 26 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny - przyjęty przez rząd 19 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 26 września 2017 r.)

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - przyjęty przez rząd 12 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 20 września 2017 r.)

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przyjęty przez rząd 12 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 19 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 15 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 12 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 15 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 15 września 2017 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - przyjęty przez rząd 12 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 września 2017 r.)

Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 września 2017 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - przyjęty przez rząd 7 września 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 5 września 2017 r.)

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej  z autopoprawką i aktem wykonawczym - przyjęty przez rząd 24 sierpnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 31 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - przyjęty przez rząd 31 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 sierpnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - przyjęty przez rząd 31 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń  z poprawką - przyjęty przez rząd 25 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2017 r.); poprawka przyjęta przez rząd 6 listopada 2017 r. (skierowana do Sejmu 6 listopada 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 31 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 9 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 31 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 9 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 9 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - przyjęty przez rząd 25 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 1 sierpnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - przyjęty przez rząd 11 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości - przyjęty przez rząd 5 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  z załącznikami do aktów wykonawczych 1 i 2 - przyjęty przez rząd 5 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym - przyjęty przrz rząd 5 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw  z aktem wykonawczym - przyjęty przez rząd 5 lipca 2017 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o rynku mocy  z poprawką - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 6 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych - przyjęty przez rząd 27 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - przyjęty przez rząd 30 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - przyjęty przez rząd 30 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. - przyjęty przez rząd 27 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 29 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - przyjęty przez rząd 20 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 27 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 13 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 9 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin - przyjęty przez rząd 6 czerwca 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęty przez rząd 30 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - przyjęty przez rząd 16 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - przyjęty przez rząd 24 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 1 czerwca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji - przyjęty przez rząd 24 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe - przyjęty przez rząd 16 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o kosztach komorniczych - przyjęty przez rząd 16 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o komornikach sądowych - przyjęty przez rząd 16 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - przyjęty przez rząd 9 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 maja 2017 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 8 maja 2017 r.)

Projekt ustawy - Prawo wodne z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 18 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 kwietnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 20 kwietnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 13 kwietnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 30 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 kwietnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - przyjęty przez rząd 4 kwietnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 6 kwietnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne - przyjęty przez rząd 4 kwietnia 2017 r. (skierowany do Sejmu 4 kwietnia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 24 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - przyjęty przez rząd 21 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - przyjęty przez rząd 21 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe - przyjęty przez rząd 14 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników z poprawką - przyjęty przez rząd 28 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - przyjęty przez rząd 14 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 16 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 16 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 16 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 16 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., podpisanej przez Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim - przyjęty przez rząd 7 marca 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw  z autopoprawką - przyjęty przez rząd 28 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji - przyjęty przez rząd 28 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury - przyjęty przez rząd 10 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra - przyjęty przez rząd 21 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przyjęty przez rząd 21 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - przyjęty przez rząd 21 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 28 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 21 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 22 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - przyjęty przez rząd 14 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śród­lądowej - przyjęty przez rząd 14 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz­nych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 21 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy  o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 15 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - przyjęty przez rząd 14 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 lutego 2017 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 7 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 31 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - przyjęty przez rząd 24 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 25 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - przyjęty przez rząd 17 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - przyjęty przez rząd 17 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 16 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - przyjęty przez rząd 10 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 16 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim - przyjęty przez rząd 27 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 10 stycznia 2017 r. (skierowany do Sejmu 10 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 5 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2017 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw  z erratą - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - przyjęty przez rząd 13 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 21 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - przyjęty przez rząd 13 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 21 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu - przyjęty przez rząd 13 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych  - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 grudnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2016 r.)

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym wraz z poprawką - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 28 listopada 2016 r.); poprawka przyjęta przez rząd 21 marca 2017 r. (skierowana do Sejmu 22 marca 2017 r.)

Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 25 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu eme­rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze­ństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kon­trwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe­go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Gra­nicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po­żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 23 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 18 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości - przyjęty przez rząd 15 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 17 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin - przyjęty przez rząd 15 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 17 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie - przyjęty przez rząd 11 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 15 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  z erratą - przyjęty przez rząd 8 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy - Prawo oświatowe - przyjęty przez rząd 8 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - przyjęty przez rząd 8 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej - przyjęty przez rząd 4 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych - przyjęty przez rząd 4 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem" - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 listopada 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 listopada 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 28 października 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 25 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - przyjęty przez rząd 18 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 20 pażdziernika 2016 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - przyjęty przez rząd 4 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2016 r.)

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2016 r.)

Projekt ustawy o wyposażeniu morskim - przyjęty przez rząd 4 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 - przyjęty przez rząd 11 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - przyjęty przez rząd 4 października 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - przyjęty przez rząd 27 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 7 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - przyjęty przez rząd 27 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 6 października 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przyjęty przez rząd 27 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 6 października 2016 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 - przyjęty przez rząd 28 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - przyjęty przez rząd 20 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy - przyjęty przez rząd 20 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 września 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 września 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 września 2016 r. (skierowny do Sejmu 22 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd 13 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 15 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego - przyjęty przez rząd 13 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 15 września 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 26 sierpnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - przyjęty przez rząd 5 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2016 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 września 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 września 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - przyjęty przez rząd 16 sierpnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - przyjęty przez rząd 16 sierpnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 25 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęty przez rząd 16 sierpnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przyjęty przez rząd 26 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych - przyjęty przez rząd 26 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przyjęty przez rząd 26 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 21 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 12 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2016 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 20 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 19 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 15 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach - przyjęty przez rząd 12 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 15 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - przyjęty przez rząd 12 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd 12 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 6 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd 6 lipca 2016 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 27 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 lipca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęty przez rząd 21 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 20 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 20 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - przyjęty przez rząd 31 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi - przyjęty przez rząd 24 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 3 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej - przyjęty przez rząd 24 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych - przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przyjęty przez rząd 10 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - przyjęty przez rząd 10 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 16 maja 206 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku - przyjęty przez rząd 10 maja 2016 r. (skierowany do Sejmu 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 maja 2016 r.)

Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - przyjęty przez 15 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 19 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - przyjęty przez rząd 8 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 19 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o efektywności energetycznej - przyjęty przez rząd 23 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach - przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej - przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - przyjęty przez rząd 5 kwietnia 2016 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 5 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług - przyjęty przez rząd 22 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 1 kwietnia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 22 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 22 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 24 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 22 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 - przyjęty przez rząd 8 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 8 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku - przyjęty przez rząd 8 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 10 marca 2016 r.)
Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2016 r.)

Projekt ustawy zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z zał. do OSR 1 i 2 - przyjęty przez rząd 1 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 8 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw - przyjęty przez rząd 23 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 23 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 marca 2016 r.) Sejrowan  przez  

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - przyjęty przez rząd 1 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium - przyjęty przez rząd 1 marca 2016 r. (skierowany do Sejmu 4 marca 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 23 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 25 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw z raportem i tabelami - przyjęty przez rząd 16 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 16 lutego 2016 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku - przyjęty przez rząd 9 lutego 2016 r. (skierowany do  Sejmu 11 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z erratą - przyjęty przez rząd 9 lutego 2016 r. (skierowany do  Sejmu 11 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - przyjęty przez rząd 1 lutego 2016 r. (skierowany do  Sejmu 9 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 stycznia 2016 r. (skierowany do Sejmu 9 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - przyjęty przez rząd 1 lutego 2016 r. (skierowany do  Sejmu 1 lutego 2016 r.)

Projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych - przyjęty przez rząd 26 stycznia 2016 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - przyjęty przez rząd 15 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 27 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 stycznia 2016 r. (skierowany do Sejmu 27 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy - przyjęty przez rząd 19 stycznia 2016 r. (skierowany do Sejmu 26 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - przyjęty przez rząd 19 stycznia 2016 r. (skierowany do Sejmu 21 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 31 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 21 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2016 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 stycznia 2016 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - przyjęty przez rząd 21 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 28 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 - przyjęty przez rząd 21 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 22 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - przyjęty przez rząd 8 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 16 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 8 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 11 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 4 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 1 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 1 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 września 2015 r. (skierowany do Sejmu 27 października 2015 r.)

Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. - przyjęty przez rząd 20 października 2015 r. (skierowany do Sejmu 26 października 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 roku - przyjęty przez rząd 25 września 2015 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 września 2015 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2015 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 - przyjęty przez rząd 29 września 2015 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - przyjęty przez rząd 22 września 2015 r. (skierowany do Sejmu 22 września 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 14 września 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2015 r.)

Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA - przyjęty przez rząd 25 sierpnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 sierpnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 sierpnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 sierpnia 2015 r.)

Projekt ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 - przyjęty przez rząd 28 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 sierpnia 2015 r.)

Projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 28 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 sierpnia 2015 r.)

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 28 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 sierpnia 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. - przyjęty przez rząd 10 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 sierpnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 22 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 15 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 15 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 15 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o produktach biobójczych - przyjęty przez rząd 7 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 23 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o pracy na morzu - przyjęty przez rząd 23 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 7 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszechradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 7 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wraz z raportem i tabelą oraz aktami - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o rewitalizacji - przyjęty przez rząd 30 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 1 lipca 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 lipca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 29 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych - przyjęty przez rząd 23 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 29 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 29 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 24 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 24 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 19 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. - skierowany do Sejmu (19 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy - Prawo o zgromadzeniach - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - przyjęty przez rząd 9 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego - przyjęty przez rząd 12 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - przyjęty przez rząd 19 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęty przez rząd 26 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 26 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych - przyjęty przez rząd 12 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporówprojektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 12 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - przyjęty przez rząd 28 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych - przyjęty przez rząd 28 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 8 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 8 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 4 maja 2015 r.)

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2015r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 16 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 16 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 31 marca 2015 r. (skierowano do Sejmu 10 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o administracji podatkowej - przyjęty przez rząd 31 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 10 kwietnia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - przyjęty przez rząd 24 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2015 r.)

Projekt ustawy - Prawo konsularne - przyjęty przez rząd 24 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przyjęty przez rząd 17 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. - przyjęty przez rząd 17 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. z załącznikiem - przyjęty przez rząd 6 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyjęty przez rząd 3 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 26 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności - przyjęty przez rząd 10 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - przyjęty przez rząd 3 marca 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - przyjęty przez rząd 17 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - przyjęty przez rząd 9 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 13 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze - przyjęty przez rząd 24 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęty przez rząd 17 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 3 marca 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie  z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 24 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 25 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych - przyjęty przez rząd 17 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 25 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych -  przyjęty przez rząd 10 lutego 2015 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) -  przyjęty przez rząd 30 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw z tabelami zgodności - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 9 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - przyjęty przez rząd 16 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 20 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 9 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - przyjęty przez rząd 30 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 9 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. - przyjęty przez rząd 16 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2015 r.)

Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 13 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 26 stycznia 2015 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - przyjęty przez rząd 13 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tabelami zbieżności i aktami wykonawczymi - przyjęty przez rząd 30 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 stycznia 2015 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych - przyjęty przez rząd 30 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 stycznia 2015 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 16 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 grudnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 grudnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - przyjęty przez rząd 16 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 grudnia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - przyjęty przez rząd 9 grudnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 grudnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 27 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny - przyjęty przez rząd 25 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim - przyjęty przez rząd 12 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 19 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych - przyjęty przez rząd 21 października 2014 r. (skierowny do Sejmu 19 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 - przyjęty przez rząd 12 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 19 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. - przyjęty przez rząd 17 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - przyjęty przez rząd 28 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyjęty przez rząd 28 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - przyjęty przez rząd 14 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. - przyjęty przez rząd 16 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2014 r.)

Projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne z projektem aktu wykonawczego - przyjęty przez rząd 9 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 1 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 1 października 2014 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 - przyjęty przez rząd 24 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - przyjęty przez rząd 2 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2014 r.)

Projekt ustawy o obligacjach - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2014 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - przyjęty przez rząd 29 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 22 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przyjęty przez rząd 15 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka - przyjęty przez rząd 15 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie - przyjęty przez rząd 1 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przyjęty przez rząd 1 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  wraz z projektami aktów wykonawczych i zgłoszeniami zainteresowania pracami nad projektem wniesionymi w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - przyjęty przez rząd 15 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym - przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane - przyjęty przez rząd 13 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.  - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 13 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - przyjęty przez rząd 8 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 28 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ze sprostowaniem - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 11 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o Agencji Wywiadu - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 4 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - przyjęty przez rząd 25 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyjęty przez rząd 11 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 3 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa - przyjęty przez rząd 4 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o funduszu sołeckim - przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty - przyjęty przez rząd 21 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o prawach konsumenta - przyjęty przez rząd 24 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - przyjęty przez rząd 21 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - przyjęty przez rząd 4 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw ze zgłoszeniami lobbingowymi - przyjęty przez rząd 4 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 lipca 2010 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy - przyjęty przez rząd 27 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przyjęty przez rząd 12 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - przyjęty przez rząd 12 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych - przyjęty przez rząd 19 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 15 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 12 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. - przyjęty przez rząd 29 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 7 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 października 2013 r. (skierowano do Sejmu 7 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - przyjęty przez rząd 29 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 6 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - przyjęty przez rząd 29 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 6 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 - przyjęty przez rząd 22 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne - przyjęty przez rząd 8 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 15 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej   -  przyjęty przez rząd 2 października   2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw   -   przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydaktów związanych z budownictwem mieszkaniowym - przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej - przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina - przyjęty przez rząd 27 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 24 września 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 października 2013 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 września 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 września 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym - przyjęty przez rząd 6 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - przyjęty przez rząd 27 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - przyjęty przez rząd 23 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. z załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  ze zgłoszeniami lobbingowymi - przyjęty przez rząd 9 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - przyjęty przez rząd 20 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 - przyjęty przez rząd 20 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - przyjęty przez rząd 2 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - przyjęty przez rząd 9 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych - przyjęty przez rząd 16 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 2 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o cudzoziemcach z projektami aktów wykonawczych i tabelami zbieżności - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 26 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym - przyjęty przez rząd 28 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą - przyjęty przez rząd 4 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościwe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 16 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 10 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 8 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 8 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 8 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 4 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. z  uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 lutego 2013 r. (skierowny do Sejmu 28 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 26 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 15 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z uzasadnieniem -  przyjęty przez rząd 5 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 15 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 grudnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 grudnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 2 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przez zgłoszenie zastrzeżeń do jej Załącznika III z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 grudnia 2012 r.)

Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 grudnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Wegrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 20 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 grudnia 2012 r.)

Projekt ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 27 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 14 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - przyjęty przez rząd 9 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2012 r.)

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - przyjęty przez rząd 24 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym 8 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2012 r.)

Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 2 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 25 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2012 r.)

Projekt ustawy - Prawo pocztowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 1 października 2012 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 19 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 19 września 2012 r.)

Projekt ustawy o środkach ochrony roślin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowny do Sejmu 12 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2012 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynarynej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 25  czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 21 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem -  przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 24 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 24 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2012 r.)  w dniw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o odpadach z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo łowieckie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 34 - przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Kodeks karny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 27 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 20 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 20 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 13 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. z uzasadnieniem i załącznikiem  - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 13 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 9 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji zmian zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym 5 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 10 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 19 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 16 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 16 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2011 r.) - jest dostępny na stronach BIP Ministra Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=277125)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2011r . (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednje strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 pażdziernika 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 22 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy  o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2011 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym dnia4 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 16 listopada 2011 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 - przyjęty przez rząd 27 września 2011 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2011 r.) - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=270589)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 16 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. ( skierowany do Sejmu 2 września 2011 r.)

Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 31 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 12 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 8 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 1 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 18 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 8 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 26 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 3 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 28 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 25 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o współpracy rozwojowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 22 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 1 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym dnia 8 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o timeshare z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 5 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 13 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 13 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją nr III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym dnia 17 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą kary z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do sejmu 29 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 22 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 20 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym dnia 10 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu dnia 24 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 20 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 16 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 10 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 10 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 3 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 23 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu w dniu 15 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 maja 2011 r.

Projekt ustawy o kontroli w administracji rządowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 maja 2011 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 5 maja 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o usługach płatniczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im.Marka Karpia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 marca 2011 r.

Projekt ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 marca 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 25 marca 2011 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o żegludze śródlądowej oraz ustawę o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 marca 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3,4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 18 marca 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 marca 2011 r.

Projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 marca 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 marca 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 15 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 23 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych
i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2013

z uzasadnieniem  - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z uzasadnieniem  - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o refundacji, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 października 2010 r.

Projekt ustawy o działalności leczniczej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 października 2010 r.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 października 2010 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2011 - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r. - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=222614)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 7 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodengo Świnna Poręba w latach 2006 - 2010" z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z uzasadnieniem i zalącznikami - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o  produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy - Prawo probiercze z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 13 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 6 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o rezerwach strategicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 maja 2010 r. oraz autopoprawka do projektu ustawy o rezerwach strategicznych z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 15 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 maja 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 maja 2010 r.

Projekt ustawy o rzecznikach patentowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 maja 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 maja 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 maja 2010 r.

Projekt ustawy o podpisach elektronicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 6 kwietnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 marca 2010 r.

Projekt ustawy o dowodach osobistych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 9 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 2 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 marca 2010 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu z uzasadnieniem - przyjęty przez  rząd 2 marca 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 7 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 22 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r., z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 21 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3 - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III, sporządzonego w Budvie dnia 25 marca 2010 r., z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 26 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o kredycie konsumenckim z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3 i 4 - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 pażdziernika 2003 roku z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 i 3 - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzeczapospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. z uzasadnieniemzałącznikiem - przyjęty  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską  a Królestwem Danii w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa  oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o  ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. z uzasadnieniem  - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o  zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o kierujących pojazdami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd  2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Fundusz Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.  z uzasadnieniem i załącznikiem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym  z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o rybołówstwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o wyrobach medycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 8 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w  Świnoujściu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o grach hazardowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks wykroczeń z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacji Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 października 2009 r.

Projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 października 2009 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 -  przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o  ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Hiliday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o  ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze dnia 23 maja 2000 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 20009 r. z uzasadnieniem  i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.  z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy budżetowej na rok 2010 - przyjęty przez rząd 29 września 2009 r. - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=185795)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych  oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o sporcie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu 12 września 1997 r.  z uzasadnieniem i załącznikami 1 oraz 2 - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie 16 kwietnia 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 - przyjęty przez rząd 7 lipca 2009 r. - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/index.php?const=6&dzial=334&wysw=4⊂=sub5)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o izbach lekarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 26 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 maja 2009 r.

Projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 maja 2009 r.

Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 maja 2009 r.

Projekt ustawy o Służbie Więziennej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem i załącznikiem oraz poprawka i jej uzasadnienie - przyjęty przez rząd 5 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy dokumentach paszportowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 21 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III) z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych inntych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 marca 2009 r.

Projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 marca 2009 r.

Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lutego 2009 r.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o towarach paczkowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 20 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

 

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 30 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 16 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 10 grudnia 20008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Nauki z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o instytutach badawczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Służbie Celnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 25 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 listopada 2008 r.

Projekt ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z załącznikiem oraz uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 listopada 2008 r. oraz z poprawką i uzasadnieniem - przyjęta przez rząd w trybie obiegowym w 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 października 2008 r.

Projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 października 2008 r.

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 października 2008 r.

Projekt ustawy o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 października 2008 r.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 października 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przedmiotowej dla niektórych podmiotów - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 września 2008 r.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 września 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o pracownikach samorządowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane z uzasadnieniem - przyjęty przedz rząd 17 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o emeryturach kapitałowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami człnkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 23 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kotrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiau Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 maja 2008 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 12 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przypływu osób z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 maja 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskim Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 kwietnia 2008 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 22 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 kwietnia 2008 r. oraz autopoprawką i uzasadnieniem - przyjętą przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustaw oraz z autopoprawką i uzasadnieniem y o świadczeniach rodzinnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r., z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Europejskiej kary języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 marca 2008 r.

Projekt ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikami: Traktatem z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, Aktem końcowym i Kartą praw podstawowych - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r. oraz z autopoprawką i uzasadnieniem - przyjętą przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z załącznikiem oraz uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o odpadach wydobywczych z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willyego Brandta w Warszawie, podpisanej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 grudnia 2007 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2007 r.

Projekt ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

* * * * *

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uzasadnieniem - przyjety przez rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" z uzasadnieniem - przyjęty przedz rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o Agencji Badań Poznawczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2007 r.

Projekt ustawy o państwowych instytutach naukowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 9 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przed rząd 3 października 2007 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 - przyjęty przez rząd 25 września 2007 r. /uzasadnienie projektu ustawy oraz załączniki są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=77383 /

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji - przyjety przez rząd 18 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 września 2007 r.

Projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zastępczej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o przeprowadzeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu, dnia 28 sierpnia 2003 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r. oraz we wrześniu 2007 r. w trybie obiegowym - autopoprawka

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy`ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 licpa 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo prasowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym uczelniom rolniczym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o dotacji dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o sieci szpitali z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy - Karta Polaka z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2007 r. - wraz z autopoprawką i jej uzasadnieniem - przyjętą przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2007 r. - wraz z autopoprawką i jej uzasadnieniem - przyjętą przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o fundacjach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przedz rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niktórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu działów środowisko i gospodarka wodna z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany posiadanych przez nich akcji oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęy przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i inych substancji z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o podpisie elektronicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym (druk nr 29) z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 3 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 marca 2007 r.

Projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 marca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 marca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 marca 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 i 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 marca 2007 r.

Projekt ustawy o kierujących pojazdami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 marca 2007 r.

Projekt ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw górniczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 marca 2007 r.

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o muzeach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o lekarzu sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 30 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji publicznej w województwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych z uzasadnieniem i załącznikami: 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o nawozach i nawożeniu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz przy wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych w sytuacjach zakłóceń na rynku naftowym z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 781) z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z uzasadnieniem oraz załącznikami - przyjęty przez rząd 31 października 2006 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 24 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" w raz z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką i jej uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu' wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 października 2006 r.

Projekt ustawy o licencji syndyka wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 października 2006 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2007 - przyjęty przez rząd 27 września 2006 r. /uzasadnienie projektu ustawy oraz załączniki są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/dokument.phpśdzial=32&id=55955 /

Projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 września 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 września 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 września 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 września 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

 

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 września 2006 r.

 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 września 2006 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 września 2006 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądro­wych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfis­ka­cie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

 

Metadane

Data publikacji : 05.11.2020
Data modyfikacji : 05.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Jasiński Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Jasiński

Opcje strony