BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1034503577,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-kuratorach-sadowych.html
2021-10-25, 09:56
Numer projektuUD249
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana regulacja stanowić będzie obszerną nowelizację ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167), zwanej dalej: „ustawą”, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym istotę, ustrój, organizację oraz zadania kuratorskiej służby sądowej. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2002 r. i łącznie była nowelizowana dziesięciokrotnie. W dziewiętnastoletnim okresie obowiązywania ustawy zdiagnozowanych zostało szereg negatywnych zjawisk w funkcjonowaniu kuratorskiej służby sądowej, mających swe źródło w nieefektywnych rozwiązaniach ustrojowych i organizacyjnych, rzutujących bezpośrednio na poziom jakości pracy kuratorów sądowych i sprawności prowadzonych przez nich postępowań, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądowych. Wśród tych rozwiązań, nieadekwatnych w stosunku do obecnych potrzeb kuratorskiej służby sądowej, należy wskazać m.in. na:
- brak spójnych z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), zwaną dalej: „u.s.p.”, rozwiązań ustrojowych, związanych z pozycją Ministra Sprawiedliwości wobec sądów powszechnych, obejmujących nadzór ministra nad kuratorską służbą sądową, zasady delegowania kuratorów zawodowych m. in. do Ministerstwa Sprawiedliwości, przenoszenie „etatów” między sądami,
- niejasne, niepełne i budzące wątpliwości interpretacyjne unormowania regulujące stosunek pracy zawodowego kuratora sądowego (brak wyraźnego określenia pracodawcy, zagadnienia dotyczące rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy), kwestia przysługujących dodatków do wynagrodzenia, nadzór nad służbą na wszystkich jej szczeblach, delegowanie/przeniesienie kuratora zawodowego do innego zespołu lub sądu w innej miejscowości,
- niejasne i niejednolite zasady naboru do służby kuratorskiej, przebiegu aplikacji i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego,
- nieprawidłowe materialne i proceduralne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, utrudniające możliwość wydalenia ze służby kuratorskiej osób, które naruszyły prawo, rażąco uchylały się od wykonywania obowiązków lub nadużyły uprawnień,
- nieprzystające do rzeczywistości standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego,
- różnice w poziomie obciążenia pracą kuratorów sądowych z różnych zespołów i z różnych okręgów, wynikające z braku mechanizmów umożliwiających szybką reakcję na takie sytuacje.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównymi celami proponowanej interwencji legislacyjnej są: poprawa funkcjonowania i organizacji kuratorskiej służby sądowej oraz poprawa jakości i efektywności pracy kuratorów.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez m.in. sanację instytucji nadzoru nad kuratorami sądowymi, precyzyjne określenie roli i kompetencji Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego, właściwe unormowanie stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego, w tym przesłanek jego rozwiązania i wygaśnięcia, modyfikację struktury organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej, polegającą w szczególności na zmianie zasad i trybu powoływania kuratorów okręgowych, wprowadzenie kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej, zlikwidowanie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego, uzdrowienie rozwiązań w zakresie postępowania dyscyplinarnego, wprowadzenie jasnych i jednolitych zasad naboru do służby kuratorskiej, przebiegu tej aplikacji i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego, a także zapewnienie możliwości racjonalnego wykorzystania kadry poprzez uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów pomiędzy zespołami i sądami.
Ponadto, projekt wychodzi naprzeciw postulatom środowiska kuratorskiego i przewiduje wprowadzenie nowych instrumentów ochrony prawnej dla kuratorów sądowych uczestniczących w postępowaniu karnym. Podkreślić należy, że na istotną rolę działań pomocowych w kontekście pokrzywdzonych przestępstwem, wskazują również regulacje prawne UE.1
W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją przedmiotowej ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 N. Hajdasz, Pomoc ofiarom przestępstw z perspektywy prawa Unii Europejskiej, rozwój w latach 2010-2018.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Woś Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian