Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD283
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. z 2019 r. poz. 1783) mają na celu wprowadzenie uregulowań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków finansowych dla przewoźników lotniczych wynikających z grożących im kar za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera, przez stworzenie prawnych uwarunkowań umożliwiających rozłożenie w dłuższym czasie nakładania przedmiotowych kar, jak również ograniczenie istniejących obowiązków administracyjnych. Projektowane rozwiązania pozwolą na odciążenie branży lotniczej, która z uwagi na utrzymującą się pandemię wirusa SARS-CoV-2 i przyjętą z tego powodu na całym świecie politykę obostrzeń, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada ustanowienie krajowych ram prawnych wprowadzających możliwość rozłożenia w dłuższym czasie nakładanie na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych PNR oraz ograniczenie istniejących w tym zakresie obowiązków administracyjnych poprzez skumulowanie prowadzonych postępowań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry