Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID191
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt uchwały Rady Ministrów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. ).
Celem projektu jest udzielenie wsparcia na inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej na rozwijanie szkolnej infrastruktury z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Wsparcie finansowe udzielane na rozwijanie szkolnej infrastruktury szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego, określą odrębne przepisy.
Polski system oświaty zauważa potrzebę przygotowania i wyposażenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia przez szkoły zajęć z wykorzystaniem umiejętności manualnych. Uczniowie przyswajają podczas nich wiedzę pozwalającą im wykonywać w przyszłości proste prace manualne przydatne w życiu codziennym, rozumieć procesy techniczne i inżynieryjne oraz lepiej przyswajać wiedzę z przedmiotów pokrewnych. Uczniowie zyskują możliwość lepszego poznania procesów związanych z techniką, co pozwala im w przyszłości brać udział w odpowiednich zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, a w przyszłości rozważyć karierę w zawodach wymagających wysokiego poziomu kreatywności i wiedzy technicznej.
Szczególnie pandemia COVID-19 uwidoczniła konieczność przyspieszenia procesów modernizacyjnych i innowacyjnych w polskiej gospodarce, co wiąże się z inwestycjami w rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych.
Rozwijanie tych umiejętności wymaga jednak odpowiedniego zaplecza. Obecnie, wiele szkół mierzy się z ograniczeniami sprzętowymi, co utrudnia kształtowanie u uczniów umiejętności praktycznych i kreatywnego myślenia. Jednocześnie wiele organów prowadzących szkoły znajduje się w trudnej sytuacji finansowej wywołanej przez pandemię COVID-19. Oznacza to, że Rada Ministrów musi przyjąć wiodącą rolę w zapewnianiu wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły, niezbędnego dla realizacji działań w tym zakresie przez szkoły.
Dzięki projektowanemu wsparciu możliwe będzie stworzenie w szkołach „Laboratoriów Przyszłości” umożliwiających uczniom realizację ich pasji i talentów, między innymi podczas zajęć kształtujących umiejętności praktyczne wśród uczniów.
Ponadto, Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie przyjęta uchwałą nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. zakłada m.in. upowszechnianie istniejących oraz opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Strategia wskazuje w tym zakresie na potrzebę popularyzacji nauk ścisłych oraz nauk inżynieryjno-technicznych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym zapewnienia odpowiedniego zaplecza szkołom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada, że maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, z późn. zm.), według stanu na dzień składania wniosku.
Szacowane zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (biorąc pod uwagę dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 sierpnia 2021 r.) wynosi około 960 mln zł.
Organy prowadzące szkoły będą obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., z tym że w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r., mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia.
Oddziaływanie wsparcia będzie długofalowe. Dzięki realizacji zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, znaczna część populacji uczniów szkół podstawowych zyska dostęp do wyposażonego zaplecza umożlwiającego realizację zajęć technicznych.  Co istotne, pozyskane wyposażenie (i związane z nim nabyte umiejętności) będzie możliwe do wykorzystania nie tylko na lekcjach techniki. Katalog wyposażenia będzie bowiem tak dobrany, żeby znajdował zastosowanie także na innych zajęciach oraz w aktywnościach pozalekcyjnych uczniów (np. koła zainteresowań, projekty uczniowskie). Wpisuje się to w potrzebę zapewnienia każdemu uczniowi dostępu do pomocy dydaktycznych odpowiadających jego zindywidualizowanym potrzebom edukacyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEiN KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarzena Machałek Sekretarz Stanu, Justyna Orłowska Pełnomocnik PRM ds. GovTech
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEiN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.10.2021
do góry