BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r16119163,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-kolach-gospodyn-wiejskich.html
2021-10-25, 10:06
Numer projektuUD204
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne, niezależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządne społeczne organizacje mieszkańców wsi, wspierające rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 r. poz. 165) umożliwiła tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej przez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym dała możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych. Koła gospodyń wiejskich mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskiej.
Kompetencje w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację zadań, określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich zostały przeniesione od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Projektowana zmiana ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z dalszym tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół gospodyń wiejskich, a także przekazywaniem pomocy finansowej tym organizacjom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanej ustawie jedną z najdalej idących zmian jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zmiany w projektowanej ustawie wiążą się również ze zmianą urzędu obsługującego Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz. U. poz. 1889), nastąpiła zmiana urzędu obsługującego Pełnomocnika – z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
W projekcie ustawy zostały też doprecyzowane przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje. W projekcie ustawy zostały również doprecyzowane przepisy w zakresie udostępnienia informacji z rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez wyłączenie jawności niektórych danych dotyczących członków kół gospodyń wiejskich, tj. numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) oraz miejsca stałego zamieszkania, ponieważ dane te uznaje się powszechnie za wrażliwe i tym samym podlegające ochronie. W projektowanych przepisach dotyczących zmian w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich doprecyzowano również zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich mające na celu m.in. utrzymanie bytu prawnego koła w sytuacji, gdy chociażby z przyczyn losowych, zmniejszy się liczba członków koła poniżej wymaganej, a koło ma dalej wolę działania. Koło będzie miało możliwość rozszerzenia listy członków do minimalnego stanu, wynikającego z przepisów ustawy w określonym terminie. Jedną z bardziej znaczących zmian wprowadzonych w projekcie ustawy jest zmiana właściwości organu do podejmowania rozstrzygnięć w przedmiocie wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Zaproponowano, aby organem wydającym decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy finansowej był kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie będzie dyrektor oddziału regionalnego ARiMR. Decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich pozwoli na usprawnienie ich rozpatrywania.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi będzie mógł udzielić ARiMR dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokość zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Gembicka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.05.2021
Rejestr zmian