Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD282
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest:
1) poprawa warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych;
2) ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw;
3) poprawa warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby
Więziennej;
4) usprawnienie procedur związanych z wykonywaniem kar i tymczasowego aresztowania;
5) poprawa skuteczności wykonania kary pozbawienia wolności w zakresie osadzania prawomocnie
skazanych w jednostkach penitencjarnych;
6) poszerzenie stosowania systemu dozoru elektronicznego i usprawnienie postępowań w przedmiocie
udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego;
7) zwiększenie oddziaływania w zakresie prewencji ogólnej i indywidualnej w przypadku niektórych typów
przestępstw, ale bez podwyższenia zagrożenia karą pozbawienia wolności;
8) eliminacja wewnętrznych sprzeczności jakie ujawniły się w Kodeksie karnym wykonawczym w efekcie
jego wielokrotnych nowelizacji;
9) pełniejsze dostosowanie prawa karnego wykonawczego do potrzeb polskiego więziennictwa.
Znaczna część projektowanych zmian dotyczy wrażliwych obszarów pozostających we właściwości Służby
Więziennej i stanowi kompleksowe podejście do rozwiązania problemów z jakimi spotykają się funkcjonariusze
i pracownicy Służby Więziennej podczas codziennej realizacji obowiązków kodeksowych i ustawowych
w zakładach karnych i aresztach śledczych. Proponowane w tym zakresie rozwiązania legislacyjne opierają się
w szczególności na doświadczeniach personelu jednostek penitencjarnych całego kraju. Nowe rozwiązania
legislacyjne stanowią także odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ochrony społeczeństwa przed działalnością
osób pozbawionych wolności nakierowaną na „transfer umiejętności” zarówno do krajowych jak
i międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych, a także terrorystów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najistotniejsze projektowane rozwiązania to:
1) usprawnienie procedury składania i rozpoznawania wniosków, skarg i próśb skazanych;
2) uregulowanie szczegółowego sposobu realizacji przez skazanego i tymczasowo aresztowanego rozmów
telefonicznych za pomocą samoinkasującego aparatu telefonicznego i innych środków łączności oraz
zmiana zasad kontroli rozmów w zakładach karnych typu zamkniętego i typu otwartego;
3) wprowadzenie sprzeciwu prokuratora na postanowienie sądu o wstrzymaniu wykonania orzeczenia,
które to wstrzymanie wykonania skutkowałoby zwolnieniem skazanego z aresztu śledczego lub zakładu
karnego oraz wprowadzenie zażalenia prokuratora na postanowienie o wstrzymaniu wykonania
orzeczenia;
4) doprecyzowanie przepisów dotyczących informowania pokrzywdzonych i świadków o opuszczeniu
przez skazanego zakładu karnego;
5) wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania
i doprowadzenia do aresztu śledczego każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez
uprzedniego wzywania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym;
wprowadzenie odrębnej regulacji dotyczącej poszukiwania skazanych listem gończym; określenie, że
skazany, wobec którego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał
wykonanie kary pozbawienia wolności, może zostać warunkowo przedterminowo zwolniony po odbyciu
trzech czwartych kary; wprowadzenie zasady rozpowszechnienia każdego listu gończego przez
opublikowanie za pomocą Internetu, z zastrzeżeniem możliwości wydania w tym zakresie przez sąd lub
prokuratora innego postanowienia;
6) wprowadzenie obowiązkowego udziału prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego
zwolnienia oraz w posiedzeniu w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia;
7) wprowadzenie możliwości odbycia posiedzenia sądu penitencjarnego w sprawie skazanego
pozbawionego wolności w formie zdalnej;
8) wprowadzenie możliwości udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
także skazanemu, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata
i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6
miesięcy; zmiana przesłanki warunkującej udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru
elektronicznego z pozytywnej („jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary”) na określenie
przesłanki negatywnej („odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie
stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące na to, że nie zostaną osiągnięte cele kary”);
wprowadzenie właściwości komisji penitencjarnej w sprawach o udzielenie zezwolenia na odbycie kary
w systemie dozoru elektronicznego w stosunku do skazanych na kary nieprzekraczające 4 miesięcy
pozbawienia wolności, którzy rozpoczęli odbywanie kary w zakładzie karnym;
9) wprowadzenie możliwości wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej orzeczonej
w zamian za grzywnę w formie prac porządkowych i pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej;
10) wprowadzenie na poziomie ustawy regulacji określających stosowanie przez funkcjonariuszy
i pracowników Służby Więziennej czynności profilaktycznych;
11) wprowadzenie możliwości poddania skazanego lub tymczasowo aresztowanego badaniom
seksuologicznym;
12) wprowadzenie możliwości odbywania kary przez młodocianych skazanych za przestępstwa, o których
mowa w art. 10 § 2 k.k., w zakładach karnych dla dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, jeżeli
przemawiają za tym względy wychowawcze i resocjalizacyjne;
13) doprecyzowanie przepisów o objęciu skazanego i tymczasowo aresztowanego szczególną ochroną;
14) wydłużenie okresów, po upływie których może nastąpić przeniesienie skazanego na karę dożywotniego
pozbawienia wolności do zakładu karnego typu półotwartego (z 15 do 20 lat) i do zakładu karnego typu
otwartego (z 20 do 25 lat) oraz wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych,
psychiatrycznych i seksuologicznych;
15) wprowadzenie limitów zezwoleń dla skazanych odbywających karę w zakładach karnych typu
półotwartego i otwartego w celu udziału w zajęciach poza terenem zakładu karnego;
16) zmiana zasad cenzury korespondencji w zakładzie karnym typu otwartego;
17) wprowadzenie możliwości udziału skazanych w usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych oraz klęsk
żywiołowych;
18) uregulowanie na poziomie ustawy zasad ponoszenia przez skazanego kosztów korespondencji
i przekazywania korespondencji urzędowej;
19) ujednolicenie sposobu korzystania przez skazanych i tymczasowo aresztowanych z widzeń
z małoletnimi;
20) uregulowanie zagadnień związanych z kolejnością dostępu skazanych do świadczeń zdrowotnych
niedostępnych w przywięziennych podmiotach leczniczych (zachowanie kolejności dostępu do tych
świadczeń obowiązującej osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych);
21) wprowadzenie obowiązku poddania się przez skazanego badaniom na obecność w organizmie także
prekursorów, środków zastępczych lub nowej substancji psychoaktywnej oraz wprowadzenie zakazu ich
używania;
22) wprowadzenie obciążenia skazanego kosztami badań laboratoryjnych w przypadku wyniku
pozytywnego potwierdzającego obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego;
23) wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2021 r. (sygn. akt SK 9/18, Dz. U. poz.
472) dotyczącego obowiązku poddania się przez skazanego leczeniu lub rehabilitacji;
24) zmiana katalogu nagród, kar dyscyplinarnych i ulg dla skazanych i tymczasowo aresztowanych;
25) zmiana właściwości miejscowej i częściowo rzeczowej sądu właściwego w kwestiach dotyczących
wykonania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, w kwestiach dotyczących
wykonania orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia
wykonania zawieszonej kary (właściwy będzie sąd równorzędny miejsca stałego pobytu skazanego);
26) ograniczenie zasady bezpośredniego przesyłania do adresata korespondencji tymczasowo aresztowanego
do korespondencji z obrońcą ustanowionym lub wyznaczonym w sprawie;
27) zmiana zasad i szczegółowe uregulowanie kontroli skazanych i tymczasowo aresztowanych (kontrola
pobieżna, kontrola osobista, kontrola cel i innych pomieszczeń w oddziałach mieszkalnych, kontrola
pomieszczeń poza oddziałami mieszkalnymi, kontrola paczek, przedmiotów i bagaży, kontrola
pojazdów, którymi skazani lub tymczasowo aresztowani są przewożeni do i z miejsca pracy, kontrola
miejsca pracy poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego i kontrola generalna);
28) poszerzenie podstaw orzekania świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i
Pomocy Postpenitencjarnej w Kodeksie karnym i w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Woś Sekretarz Stanu, Marcin Warchoł Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry