BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r212625950001,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
2021-10-25, 10:06
Numer projektuUD227
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana nowelizacja wprowadza przepisy typizujące, statuujące nowe czyny zabronione, i ma na celu wypełnienie luki prawnej polegającej na braku podstawy prawnej do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za pracę jednostek organizacyjnych sprawujących pieczę nad małoletnimi – za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza nowe czyny zabronione. W przedłożeniu projektuje się przepisy karne, których celem jest pociągnięcie określonych osób do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, powodujących szkodę tego małoletniego. Przepisy te dotyczyć będą osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - Członek RM Michał Wójcik
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Wójcik Minister - Członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - Członek RM Michał Wójcik
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.06.2021
Rejestr zmian