BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r21837990,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szc.html
2021-10-25, 10:13
Numer projektuRD349
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną projektowanych rozwiązań jest  wprowadzenie wyższego poziomu wymagań weterynaryjnych dla wszystkich gospodarstw na terenie nie objętym restrykcjami związanymi z afrykańskim pomorem świń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie pomocy finansowej w formie rekompensat wypłacanych
w okresie trzech lat z tytułu zaprzestania produkcji świń z nakazu powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto w celu ułatwienia dostępu do preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolniczej przewiduje się wprowadzenie zmian w oprocentowaniu tych kredytów dla banku i dla producenta rolnego. Dodatkowo proponuje się utworzenie nowej linii kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej z dopłatami do oprocentowania realizowanymi w formule de minimis.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.07.2018
Rejestr zmian