Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIC7
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce  (dalej: Umowa Partnerstwa) ma na celu przyjęcie dokumentu, który będzie wyznaczać ramy dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w latach 2021-2027. Umowa Partnerstwa będzie stanowić mandat negocjacyjny pomiędzy Polską a Komisją Europejską, co do zakresu interwencji funduszy europejskich w ramach polityki spójności, tj.: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 
Dokumenty programowe będą przygotowywane przez instytucje zarządzające programami, które będą zlokalizowane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędach Marszałkowskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027. Opracowywana jest na podstawie art. 7 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Zgodnie z jego postanowieniami  państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) przygotowują dokument określający warunki efektywnego i skutecznego wykorzystania funduszy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r. Dokument składa się z następujących rozdziałów: 
1. Cele polityki spójności i oczekiwane rezultaty w Polsce:

a. Cel 1. „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej”

b. Cel 2. „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”

c. Cel 3. „Lepiej połączona Europa”

d. Cel 4. „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”

e. Cel 5. „Europa bliżej obywateli”

f. Cel 6. „Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu”. 
2. Efektywność i skuteczność – w tej części znalazły się m.in. kwestie dotyczące układu programów operacyjnych realizujących poszczególne cele polityki spójności, instrumentów terytorialnych oraz informacja o formach wsparcia. 
3. Komplementarność funduszy i programów - w tej części znalazł się opis mechanizmów zapewnienia koordynacji i komplementarności funduszy i programów oraz funduszy polityki spójności i EMFR z innymi instrumentami UE. 
4. Zdolności administracyjne i pomoc techniczna -  w tej części znalazł się opis administracyjnych i działań realizowanych z pomocy technicznej. 
5. Informacje finansowe - m.in. wstępna alokacja EFRR, FS, EFS+, EFMR na cele polityki spójności, dane na temat  transferu środków między kategoriami regionów, przesunięcia między funduszami objętymi zarządzaniem dzielonym, alokacje na poszczególne programy z rozbiciem na kategorie regionów, przewidywana alokacja z funduszy na pomoc techniczną na poziomie krajowym. 
6. Spis map i wykresów. 
7. W załącznikach znajdują się m.in. opis zróżnicowań regionalnych i wyzwań demograficznych, opis systemu instytucji zaangażowanych w realizację Umowy Partnerstwa, informacje nt. systemu koordynacji, a także informacja o stanie wypełnienia warunków podstawowych oraz informacja o promowaniu i monitorowaniu realizacji zadań polityki spójności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry