Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD284
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli to priorytetowe zadania służb porządku publicznego nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kluczowe znaczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ochronę porządku publicznego w Polsce odgrywa Policja.
Kształtowanie i utrzymywanie przez Państwo oczekiwanego przez społeczeństwo stanu bezpieczeństwa zobowiązuje do monitorowania współczesnych problemów zachodzących w świecie społecznym
i podejmowania adekwatnych działań w sferze funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Dopełnieniem powyższego jest zagwarantowanie samym funkcjonariuszom, zważywszy na charakter podejmowanych przez nich czynności, mechanizmów mających na celu zwiększenie atrakcyjności, motywacji
i wyszkolenia w służbie, przyczyniając się do wzmocnienia tych formacji, w tym w zakresie zapobiegania
i zwalczania cyberprzestępczości.
Zapewnienie odpowiedniego poziomu sprawności działań służb podległych MSWiA wymaga także podejmowania adekwatnych inicjatyw w zakresie zmian struktur organizacyjnych formacji.

Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa stawiane w XXI w., związane z postępem technologii informacyjnych,
a wraz z nim zależność codziennego życia od Internetu oraz anonimowości w cyberprzestrzeni, korelują
z potrzebą podnoszenia jakości działania służb porządku publicznego i ich możliwości operacyjnych w zakresie realizowanych zadań ustawowych. Upowszechnienie dostępu do sieci Internet, w kontekście globalnego charakteru cyberprzestrzeni, przy jednocześnie stosunkowo dużej możliwości zachowania anonimowości, sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń nie tylko dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także o charakterze stricte przestępczym.
Cyberprzestępczość zazwyczaj, nie tyle stwarza nowy rodzaj przestępstwa, co dostarcza nowych metod
i środków lub stanowi nową przestrzeń do ich popełniania i w związku z tym wymaga specjalistycznego podejścia w kwestii rozpoznawania środowiska internetowego, identyfikowania pojawiających się w nim nowych zagrożeń oraz skutecznego na nie reagowania. Rozwiązania z dziedziny informatyki, pojawiające się wraz z nieustannym rozwojem technologicznym, stają się coraz częściej zarówno narzędziem wykorzystywanym do popełniania przestępstw, jak i celem działalności przestępczej, tym samym stanowią coraz większe wyzwanie w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw.
W efekcie niezbędne jest ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji i powołanie
nowej służby w ramach Policji, odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.
Efektywność działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości wymaga także zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wyszkolenia funkcjonariuszy. Nieodzownym korelatem tego założenia jest usprawnienie i dostosowanie do realiów współczesnego świata cyfrowego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, jak również już pełniących służbę funkcjonariuszy, w celu pozyskania kandydatów na stanowiska, gdzie wymagane są specjalistyczne wykształcenie, umiejętności lub kwalifikacje pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustawy w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakłada utworzenie w Policji nowego rodzaju służby, tj. służby zwalczania cyberprzestępczości, którą od innych rodzajów służb Policji odróżniać będzie zarówno zakres wykonywanych zdań, jak też system rekrutacji i szkolenia funkcjonariuszy, przygotowujący
do ich wykonywania, a także system wynagrodzeń – w celu zwiększenia atrakcyjność służby w stosunku do ofert dla specjalistów w dziedzinie cyberprzestępczości dostępnych w sektorze prywatnym.
Zakłada się ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji służby zwalczania cyberprzestępczości, odpowiedzialnej za realizację na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz wspieranie w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji
w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).
Nowotworzoną jednostką Policji kierował będzie Komendant CBZC, podległy Komendantowi Głównemu Policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie powoływał spośród oficerów Policji i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, natomiast Zastępców Komendanta CBZC będzie powoływał spośród oficerów
i odwoływał Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta CBZC. Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

Szczegółowe rozwiązania:

- usprawnienie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
W związku z utworzeniem nowej służby, w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego
w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie do CBZC, dodano etap w postaci sprawdzenia wiedzy
i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego obszaru, a także fakultatywną możliwość jego rozszerzenia o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. W przypadku takiej osoby zrezygnowano z konieczności przeprowadzania testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego, a także osoba ta nie będzie przechodziła procesu adaptacji służbowej w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji.
Mając na uwadze możliwość przeprowadzenia uproszczonego postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do policjantów przyjętych do służby zwalczania cyberprzestępczości, a także w celu zapewnienia ciągłości prowadzonych przez nich czynności wykrywczych, funkcjonariuszy tej służby nie będzie przenosić się i nie będzie się delegować do innych służb w Policji.

- weryfikacja funkcjonariuszy Policji przenoszonych do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Projekt ustawy zakłada, że w terminie 7 dni od jej wejścia w życie Komendant Główny Policji wyznaczy spośród oficerów spośród oficerów starszych Policji służby kryminalnej lub śledczej, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości, w celu podjęcia czynności przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Pełnomocnik ten, w okresie przejściowym, którego czas trwania określono na 6 miesięcy, przedstawi Komendantowi Głównemu Policji propozycję policjantów do przeniesienia do dalszego pełnienia służby
w CBZC, mając na względzie wiedzę i umiejętności oraz znajomości języka, w zakresie informatyki
i nowoczesnych technologii informatycznych, w celu zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań przez służbę zwalczania cyberprzestępczości. Pełnomocnik zakończy swoją działalność z dniem powołania Komendanta CBZC. W okresie przejściowym obowiązywał będzie regulamin organizacyjny Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalony przez Komendanta Głównego Policji.

- motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy służby zwalczania cyberprzestępczości
W celu pozyskania osób posiadających rozległą wiedzę w przedmiotowym zakresie, w warunkach konkurencyjnych wynagrodzeń oferowanych dla specjalistów w tej dziedzinie przez sektor prywatny, zakłada się, że wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zwalczających cyberprzestępczość realizowane będzie poprzez stały dodatek w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów. Ustawa określa również przypadki obniżenia jego wysokości. Ponadto zakłada się wzmocnienie Policji dodatkowymi 1 800 etatami dla nowotworzonej służby zwalczania cyberprzestępczości w perspektywie 4 pełnych lat od wejścia w życie ustawy, tj. do końca 2025 r., przy założeniu zatrudnienia odpowiednio 300 funkcjonariuszy służby zwalczania cyberprzestępczości w ciągu pierwszego roku obowiązywania ustawy i po 500 funkcjonariuszy rocznie w ciągu kolejnych trzech lat obowiązywania ustawy.

- szczególne uprawnienia policjantów służby zwalczania cyberprzestępczości
Funkcjonariuszom nowopowołanego CBZC przysługiwać będzie w pełni możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających
z ustawy o Policji.
Dodatkowo, wzorując się na art. 32a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, na podstawie nowoprojektowanego art. 19c, uprawniono służbę zwalczania cyberprzestępczości do wytwarzania lub pozyskiwania urządzeń lub programów komputerowych,
o których mowa w art. 269b Kodeksu karnego, oraz ich używania w celu rozpoznawania, zapobiegania
i zwalczania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz wspierania w niezbędnym zakresie jednostek Policji
w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu takich przestępstw.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry