Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD267
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy – Prawo wodne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ustanowieniem w związku z wystąpieniem stanu epidemii określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 znacznemu utrudnieniu uległo prowadzenie działalności w branży transportowej. Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w 2020 r. spowodowały również opóźnienia w przygotowaniu przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. W związku z powyższym, w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla gospodarki i społeczeństwa w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19 w transporcie i gospodarce wodnej, niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19”, oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dodanie art. 15zzzt1 w ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19, tj. utrzymanie ważności dokumentów marynarskich do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później wynika, z pogarszającej się sytuacji marynarzy, którzy z uwagi na wprowadzone ograniczenia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Polski oraz innych państw mają trudności z powrotem do kraju i nie mogą odnowić dyplomu lub świadectw przeszkolenia albo nie mogą odbyć odpowiedniego szkolenia lub zdać egzaminu niezbędnego do odnowienia dokumentu z uwagi na wprowadzone ograniczenia.
Uchylenie regulacji art. 15zzzzl ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 oraz określenie w projektowanej ustawie zasad wypłaty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „Agencją”, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przez Agencję zadań wskazanych w art. 15zzzzl ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID, poniesionych w okresie, w jakim Agencja była zobowiązana do realizacji tych zadań. Oczekiwanym efektem jest wyeliminowanie z ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 przepisu niespójnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i zapewnienie Agencji środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadań wskazanych w art. 15zzzzl ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID, poniesionych przez Agencję w okresie, w jakim Agencja była zobowiązana do realizacji tych zadań, na zasadach określonych w projektowanej regulacji.
W celu zapewnienia pasażerskim przewoźnikom kolejowym płynności finansowej proponuje się przedłużenie dofinansowania rekompensaty za świadczenie zleconych przez organizatorów usług publicznego transportu zbiorowego, ze środków budżetu państwa przewidzianych na honorowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z tym w art. 15zzzzl1 ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19 wprowadzono zmianę polegająca na wskazaniu, że środki finansowe w oparciu o art. 15zzzzl1 tej ustawy mogą być przekazywane za okres nie dłuższy niż  do dnia 31 grudnia 2021 r.
W związku z opóźnieniami w przygotowaniu przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie o 12 miesięcy okresu obowiązywania planów oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88h ust. 13 oraz art. 114 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 573 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Pozwoli to na zakończenie przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w terminie zapewniającym ciągłość trwania tych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej w kolejnych ich aktualizacjach. Projektowane przepisy zapewnią ciągłość obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy ze względu na ich znaczenie przy wydawaniu decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Przedłużenie terminów obowiązywania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 88h ust. 13 oraz art. 114 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 573 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne umożliwi niezaburzenie procesu wydawania decyzji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przy których wydawaniu bierze się pod uwagę ustalenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
W sektorze transportu wodnego śródlądowego rekomendowane rozwiązanie polega na zwolnieniu z obowiązku opłat należności statków żeglugi śródlądowej wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na przewozie ładunków, pasażerów i wykonywaniu prac technicznych  a także osób fizycznych uprawiających żeglugę na drogach wodnych w sezonie żeglugowym 2021, który  przewiduje się, że będzie trwał do dnia 31 grudnia 2021 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Horała Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry