Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD415
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 255) Rada Ministrów określa,
w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określa stawki dopłat do poszczególnych grup roślin biorąc pod uwagę środki zaplanowane na ten cel na dany rok i całkowitą wnioskowaną powierzchnię. Stawki wyliczono według informacji o wnioskowanej powierzchni w 2020 r. przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwzględnieniem łącznej kwoty przeznaczonej na te dopłaty za 2021 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Gembicka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.10.2021
do góry