Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC48
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE. Dyrektywa 2014/45/UE określa minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez poszczególne państwa członkowskie UE, tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów.
Poprzedni projekt ustawy, który zakładał wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE został przyjęty w dniu 30 października 2018 r. przez Radę Ministrów i przekazany do rozpatrzenia przez Sejm. Jednakże,  ustawa w przedmiotowym zakresie nie została uchwalona przez Sejm. W związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych i nową kadencją Sejmu, Minister Infrastruktury ponownie podejmuje prace legislacyjne dotyczące zmiany systemu badań technicznych pojazdów, w tym usprawnienia i poprawy jakości badań technicznych pojazdów.
Dyrektywa 2014/45/UE powinna zostać wdrożona do porządku prawnego w terminie do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana od dnia 20 maja 2018 r.
W związku z powyższym, niezbędne jest pilne rozpoczęcie prac nad procedowaniem projektu niniejszej ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, w tym w zakresie czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, czyli przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, jak i zatrudnionymi w nich diagnostami. Jednym z kluczowych elementów zapewniających odpowiednio wysoki poziom przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest stworzenie skutecznego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych przez wprowadzenie bezpośrednio czynności kontrolnych diagnostów przeprowadzających badania techniczne.
Przy wymaganiach określonych w załączniku V dyrektywy 2014/45/UE i zadaniach, jakie wskazuje do realizacji w ramach nadzoru, wymagane są systemowe zmiany i powierzenie nadzoru nad systemem badań technicznych tzn. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów, kilku podmiotom.
Projekt ustawy pozostawia starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w tym prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Projekt ustawy powierza starostom nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia, w tym wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wpisem bądź wykreśleniem
z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów.
Dyrektorowi Transportowemu Dozorowi Technicznemu jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu powierzono kompetencje organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i poprawę jakości systemu badań technicznych przez wskazanie w przepisach projektu, iż Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wydawania, zawieszania, przywracania i cofania świadectwa kompetencji diagnosty oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jako organ czuwający nad systemem zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów będzie sprawował nadzór o „charakterze technicznym” nad badaniami technicznymi pojazdów, w ramach którego m.in. przeprowadzi kontrole doraźne badań technicznych na wybranej losowo stacji kontroli pojazdów,
w trakcie których diagnosta zatrudniony na stacji kontroli pojazdów pod nadzorem pracownika Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzi czynności odpowiadające zakresowi przeprowadzonego badania technicznego.
W projekcie ustawy zaproponowano wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego jako jednostki właściwej do organizowania i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na diagnostów. Prowadzenie seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów zostało powierzone Dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego i Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.
W zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów przez podmioty prywatne tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jako działalności regulowanej, stan prawny nie ulegnie zmianie.
Mając na uwadze przepisy dyrektywy 2014/45/UE, niezbędne jest dostosowanie wymogów nałożonych na kandydata na diagnostę, określonych aktualnie w art. 84 ust. 2b-2e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm), w zakresie wymaganego wykształcenia i praktyki, do wymogów wynikających z pkt 1 załącznika IV do tej dyrektywy. Konieczne jest również stworzenie systemu przeprowadzania odpowiednich egzaminów
oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych oraz cyklicznych przypominających i rozszerzających wiedzę
z zakresu konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania badań technicznych (warsztaty doskonalenia zawodowego).
Projekt zakłada także wprowadzenie przepisów określających:
1) instrumenty oddziaływania przez organy nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów, umożliwiające szybkie reagowania na ujawniane nieprawidłowości, a także wykonywanie działań prewencyjnych;
2) wyznaczenie Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską;
3) wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych
i przechowywania tej dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia przeprowadzenia badania, co umożliwi identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.12.2020
do góry