Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID190
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2021 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program wieloletni pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” (dalej „NPRMT”) jest realizowany od 2011 r., a zakończenie jego realizacji planowane było na rok 2021. Jednakże biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia nieprzerwanej realizacji zadań NPRMT zasadne jest przedłużenie jego realizacji o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz dedykowanie w 2022 r. kwoty 75 mln zł na jego realizację, tj. o 10 mln zł więcej niż w roku 2021. 
Uzasadnieniem dla przedłużenia realizacji NPRMT do 31 grudnia 2022 r. jest konieczność zabezpieczenia nieprzerwanej realizacji kluczowych dla medycyny transplantacyjnej zadań, w tym w zakresie rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych (z uwagi na złożoność i zakres merytoryczny projektu jego realizacja wydłuża się), finansowania koordynatorów transplantacyjnych czy realizacji świadczeń (np. przeszczepy innowacyjne, monitorowanie wysokoimmunizowanych biorców czy leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Wydłużenie czasu realizacji oraz zwiększenie budżetu NPRMT pozwoli także utrzymać i dalej rozwijać pilotażowe zadania z 2021 r., tj. zwiększanie liczby dawców poprzez finansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, rozszerzenie sieci koordynatorów, czy wdrożenie programu odczulania dla biorców nerek, a także na wprowadzenie nowych działań pilotażowych, w tym w zakresie rozwoju programów perfuzji narządów w ośrodkach przeszczepiających płuca i serca, co pozwoli zwiększyć liczbę i jakość dostępnych do przeszczepiania narządów. Wszystkie powyższe działania są szczególnie istotne w kontekście negatywnego wpływu pandemii na sytuację medycyny transplantacyjnej oraz przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. 
Większość zadań NPRMT, z uwagi na ich znaczenie dla rozwoju medycyny transplantacyjnej, będzie kontynuowana w 2022 r. bez zmian w zakresie przedmiotowym, podmiotowym, czy też sposobu ich realizacji. 

Jednocześnie proponowana zmiana ma charakter „pomostowy” – w 2021 r. zostanie opracowana tzw. strategia transplantacyjna obejmująca zadania merytorycznie także spoza  NPRMT, w tym m.in. zadania Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Banku Tkanek Oka, Centrum e-Zdrowia oraz zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Po jej przyjęciu strategia zastąpi NPRMT dysponując jego budżetem na 2022 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wydłużenie realizacji NPRMT o kolejny rok oraz zwiększenie poziomu jego finansowania w 2022 r. z 65 mln zł do 75 mln zł. Zwiększenie budżetu NPRMT umożliwi rozwój programów perfuzji narządów w ośrodkach przeszczepiających płuca
i serca. Ponadto w zakresie poniższych zadań planuje się zmienioną formułę: 
1) w zadaniu dotyczącym wprowadzenia nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia – doszczegółowiono grupę odbiorców o pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki; 
2) w zadaniu dotyczącym akcji promocyjnych i edukacyjnych – uwzględniono realizację kampanii przez Ministra Zdrowia na podstawie koncepcji kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej; 
3) w zadaniu dotyczącym zakupu sprzętu i aparatury w zakresie podzadania dotyczącego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii wykreślono sformułowanie „z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 (dawcy potencjalni, dawcy rzeczywiści, pobrane narządy)”, co umożliwi zmianę kryteriów dla wyboru beneficjentów. 
Zadania w większości stanowią kontynuację dotychczas realizowanych działań, natomiast część zadań została uzupełniona bądź skorygowana zgodnie powyżej omówionymi punktami, także w zakresie jaki pozwala skutecznie reagować na zmiany wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej. Wprowadzenie tych zmian umożliwi osiągnięcie celów zakładanych dla NPRMT oraz poprawi efektywność wydatkowania środków publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.09.2021
do góry