Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD273
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie doświadczeń, zarówno w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przygotowane zostały propozycje zmian, których głównym zadaniem jest usunięcie mankamentów w funkcjonowaniu rozwiązań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy ma przede wszystkim na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia
z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Projektodawca zamierza także stworzyć stały mechanizm chroniący dzieci świadczące pomoc w gospodarstwie rolnym ze względu na możliwy wypadek przy pracy rolniczej. Dodatkowo w związku z projektowanymi zmianami zostanie stworzone rozwiązanie dzięki któremu osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Dzięki tym zmianom wyeliminowane zostaną mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS. Przedmiotowe zmiany mają również na celu dostosowanie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do praktyki w ich stosowaniu wynikającej z orzecznictwa sądowego.
Dodatkowo w przepisach projektu ustawy zostały przygotowane zmiany wynikające z praktyki stosowania tych przepisów przez KRUS i dostrzeżonych przez organ emerytalno-rentowy problemów w ich stosowaniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry