Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD274
Tytuł

Projekt ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 30 maja 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023, (dalej zwanych „Igrzyskami”). W uchwale Rady Ministrów wyraziła zgodę na zgłoszenie kandydatury Miasta Krakowa i woj. Małopolskiego jako gospodarza Igrzysk. W dniu 22 czerwca 2019 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (dalej zwanych „EOC”) w Mińsku - Miasto Kraków i woj. Małopolskie otrzymały rolę gospodarza Igrzysk. Za kandydaturą jednogłośnie opowiedziały się narodowe komitety zrzeszone w EOC.
3 marca 2021 r. Marszałek woj. Śląskiego wystosował do EOC list intencyjny, w którym zadeklarował szerokie zaangażowanie w organizację Igrzysk i wolę przystąpienia do  roli organizatorów. EOC poparł deklarację Marszałka woj. Śląskiego w sprawie włączenia Regionu Śląskiego do organizacji Igrzysk i tym samym woj. Śląskie razem z woj. Małopolskim i Miastem Kraków zostali organizatorami Igrzysk.
Z uwagi na międzynarodowy wymiar wydarzenia sportowego jakim są Igrzyska oraz wyzwania związane z ich przygotowaniem i organizacją  projekt ustawy określa: warunki realizacji przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenie Igrzysk oraz sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacyjnych Igrzysk.
Konieczne jest zatem stworzenie rozwiązań prawnych zapewniających efektywne działanie gospodarzy w zakresie sprawnego przeprowadzenia Igrzysk, w szczególności:
- określenia warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów sportowych i budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk,
- określenia warunków realizacji innych, niż wyżej wskazane, przedsięwzięć do przeprowadzenia Igrzysk,
- określenia sposobu finansowania lub dofinansowanie niektórych kosztów organizacyjnych Igrzysk,
- określenia podmiotów, które będą mogły realizować przedsięwzięcia,
- określenia zasad tworzenia i działania spółki celowej,
- wyłączenia przepisów o prawie restrukturyzacyjnym w związku z działalnością spółki,
- określenia warunków umowy o powierzeniu spółce realizacji zadań związanych z przygotowaniem Igrzysk,
wyłączenia zasad udzielania i realizacji zamówień publicznych podmiotom realizującym przedsięwzięcia związanych z organizacją Igrzysk,
- określenia zasad w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć,
- wyłączenia przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi realizacji przedsięwzięć.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu umożliwienie sprawnego i terminowego wykonania przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych i budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk, po przez określenie specjalnych warunków ich realizacji.
W tym celu rekomendowanym rozwiązaniem jest opracowanie specjalnej ustawy, która określi szczególne rozwiązania związane ze wsparciem przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.
Przepisy projektowanej ustawy będą określać m.in.:
a) podmioty, które będą mogły realizować przedsięwzięcia to: jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, spółka celowa, podmioty gospodarki komunalnej,
b) zasady tworzenia i działania spółki celowej, w tym kto może powołać spółkę, skład zarządu i rady nadzorczej, zasady  rozwiązania spółki oraz przedmiot jej działalności,
c) warunki zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a spółką celową,
d) dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia związane z przygotowaniem Igrzysk wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086),
e) szczegółowe warunki umowy o powierzeniu przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć oraz innych przygotowań do Igrzysk,
f) wskazanie szczególnego trybu prowadzenia postępowań administracyjnych przez ich uproszczenie w stosunku do obowiązujących przepisów w sposób ułatwiający i przyspieszający wydanie niezbędnych decyzji,
g) w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 oraz z  2021  r. poz. 741, 784, 922),
h) sposób finansowania lub dofinansowanie niektórych kosztów związanych z przygotowaniem Igrzysk,
i) nałożenie na ministra właściwego do spraw kultury fizycznej obowiązku monitorowania wykorzystywania limitów wydatków oraz w razie ich przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia na dany rok maksymalnego limitu wydatków wdrożenie mechanizmu korygującego.
Umowę Host City Region Contract podpiszą woj. Małopolskie, woj. Śląskie, miasto Kraków, Polski Komitet Olimpijski i EOC. Zgodnie z jej postanowieniami właściwe organy utworzą Komitet Organizacyjny, który będzie posiadał osobowość prawną zgodną z prawem polskim. Komitet Organizacyjny zostanie utworzony w Polsce w formie spółki celowej, będzie on uprawniony do podejmowania uzgodnień w sprawie wszystkich aspektów przygotowań i przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich 2023.  Zgodnie z projektowaną ustawą przedmiotem działalności spółki będą działania związane przygotowaniem Igrzysk, przy czym zadania powierzone spółce będą uregulowane w umowie zawartej między spółką
a województwem Małopolskim. Koszty organizacyjne Igrzysk ponoszone przez spółkę zostaną sfinansowane lub dofinansowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w drodze dotacji celowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MAP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sasin Minister Aktywów Państwowych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MAP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry