Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID189
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” na lata 2021-2027

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich jest jednym z pakietu programów krajowych za pomocą których będą wdrażane fundusze europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszy Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).
Program został wypracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń z wdrażania polityki spójności w Polsce i stanowi odpowiedź na pojawiające się potrzeby w tym obszarze. Jest też kontynuacją realizowanego w perspektywie 2014-2020 krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Pomimo niewątpliwie dobrych rezultatów i tempa wykorzystania środków z UE przez Polskę w ramach poprzednich perspektyw finansowych przed naszym krajem nadal stoją wyzwania związane z utrzymaniem potencjału instytucji wdrażających fundusze, wzmocnieniem zdolności beneficjentów i partnerów oraz zapewnieniem podaży dobrych jakościowo projektów realizujących cele zapisane w dokumentach strategicznych. Okoliczności te uzasadniają konieczność funkcjonowania programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich w latach 2021-2027.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym. Najważniejsze interwencje przewidziane w programie to:
- upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027;
- stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych;
- zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze;
- wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa;
- zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie;
- wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;
- rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy,
- działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Buda Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry