BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r501031,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szc.html
2021-10-25, 09:58
Numer projektuRD361
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie - członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta („od pola do stołu”). Ponadto, dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej producentów rolnych. A zatem zasadne jest wspieranie uczestnictwa producentów rolnych w spółdzielniach zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków.
 Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednakże zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, zimne wiosny i ekstremalne zjawiska jak wichury, tornada, gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Występująca susza zimowa i wiosenna negatywnie wpływa na nektarowanie roślin pożytkowych powodując konieczność przeznaczania dodatkowych środków finansowych na dokarmianie pszczół. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dużym wsparcie dla pszczelarzy, jednak nie zaspakaja on w pełni potrzeb pszczelarstwa, a w szczególności wsparcia w zakresie dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym.
Producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r., nie uzyskają środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku produkcji zwierzęcej na zakup brakujących pasz.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:
1. podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w formie dotacji w wysokości 20 zł do  każdej przezimowanej rodziny pszczelej,
2. producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni.
Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosiła:
1) 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
2) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
3) 1000 zł na 1 upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
4) 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
5) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.
Ponadto proponuje się aby pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów była również udzielana na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. Jednocześnie aby przywrócić preferencyjny charakter tych kredytów proponuje się aby wysokość oprocentowania tych kredytów dla kredytobiorcy była nie wyższa niż 1% w skali roku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Bartosik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.05.2021
Rejestr zmian