Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID147
Tytuł

Projekt uchwały Rada Ministrów w sprawie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem Polityki energetycznej Polski do 2040 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, które jest nieodłącznym elementem bezpieczeństwa publicznego kraju. Osiągnięcie zamierzonego efektu będzie możliwe przez wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej, która stanowi jeden z ośmiu strategicznych projektów PEP2040. Zakłada się, że do roku 2040 morskie farmy wiatrowe będą miały moc zainstalowaną o wartości 8-11 GW. Prognozowany udział produkcji energii elektrycznej pochodzącej z tych instalacji w 2030 r. będzie wynosił 13,2%, natomiast w 2040 r. 19,3% krajowej produkcji energii elektrycznej. Ponadto, zakłada się, że pierwsza morska farma wiatrowa zostanie uruchomiona w 2026 roku, co stało się możliwe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234). Również scenariusze Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030, uwzględniają już moc zainstalowaną w morskich farmach wiatrowych na poziomie 3,6 do 10,1 GW do 2030 r (w scenariuszu bazowym z dynamicznym rozwojem elektrowni wiatrowych morskich). Kolejno, projekt budowy terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej wpisuje się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w kierunkach zwiększenia udziału stabilnych odnawialnych źródeł energii oraz wspierania pozyskiwania i wykorzystania energii z nowych źródeł.
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oraz w celu maksymalizacji korzyści gospodarczych płynących z rozwoju projektów morskich farm wiatrowych, konieczne jest wskazanie lokalizacji terminalu instalacyjnego w morskim Porcie Gdynia oraz podjęcie niezbędnych działań dla realizacji tej inwestycji. Ponadto, należy wskazać, że inwestorzy ubiegający się o uczestnictwo w I fazie systemu wsparcia dla morskich farmach wiatrowych, muszą podjąć decyzję dotyczącą lokalizacji portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, w terminie do 31 marca br. Budowa terminalu instalacyjnego w Polsce przyczyni się do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych morskich farm wiatrowych, co w następstwie wpłynie na wysokość wsparcia jakie otrzymywać będą wytwórcy. Bez infrastruktury przystosowanej do pełnienia roli terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej istnieje ryzyko nieterminowej realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej, bądź zmniejszenia mocy zainstalowanej zaplanowanych projektów.
Należy uznać ten fakt za zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w przyszłości, które można skutecznie ograniczyć poprzez budowę polskiego terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rada Ministrów uznaje morski Port Gdynia, ze względu na jego położenie i warunki techniczne, jako optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z uwagi na harmonogram realizacji pierwszych projektów morskich farm wiatrowych i zbliżający się czas wyboru przez inwestorów portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, niezbędne jest podjęcie decyzji związanych z budową polskiego terminalu instalacyjnego. Działanie to pozwoli na dostosowanie morskiego Portu Gdynia do pełnienia funkcji terminalu instalacyjnego, a także na wyłonienie operatora logistycznego w zakresie organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w 2024 roku, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie realizowanych projektów morskich farm wiatrowych.
W związku z powyższym Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r.
Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIreneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry