Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD281
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecny stan prawny nie odpowiada postulatom wynikającym z funkcji ochronnej prawa karnego, przez co nie zapewnia wystarczających narzędzi dla ograniczenia przestępczości i zabezpieczenia istotnych wartości społecznych. W szczególności przewidywane dotychczas sankcje za przestępstwa najcięższe, skierowane przeciwko dobrom prawnym o wysokiej randze w hierarchii dóbr prawnych, nie odzwierciedlają w pełni stopnia społecznej szkodliwości tych przestępstw, prowadząc do zbyt łagodnego traktowania ich sprawców i naruszając w ten sposób społeczne poczucie sprawiedliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji jest potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy własność. Jest rzeczą oczywistą, że prawo karne ma, za pomocą swoich instrumentów, służyć zaspokojeniu społecznego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dla realizacji tych celów niezbędne jest odpowiednie ukształtowanie rodzaju i wysokości sankcji karnej grożącej za dany typ przestępstwa, uwzględniające potrzebę surowej represji wobec sprawców tych czynów, które budzą silną społeczną potrzebę odpłaty i napiętnowania.
Projekt przewiduje m.in.:
- podwyższenie zagrożeń karnych za przestępstwa przeciwko najistotniejszym dobrom prawnym,
- wprowadzenie nowych typów przestępstw,
- likwidację oddzielnej kary 25 lat pozbawienia wolności i wydłużenie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat,
- podwyższenie dolnych granic grzywny i kary ograniczenia wolności,  
- zmiany w zakresie recydywy
- zmiany w zakresie odpowiedzialności nieletniego na podstawie Kodeksu karnego
-  wprowadzenie możliwości orzeczenia kary tzw. bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwa,
- wprowadzenie ustawowych okoliczności łagodzących i obciążających w zakresie wymiaru kary,
- zaostrzenie przepisów dotyczących środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów wobec nietrzeźwych i odurzonych kierowców,
- zmiany w zakresie przedawnienia przestępstw.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry