BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r522793,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Odznaki-Honorowej-z.html
2021-10-25, 08:32
Numer projektuRD373
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi w działalności społecznej - „Medal Trzeciego Maja”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem rozporządzenia jest ustanowienie odznaki honorowej– Medalu za zasługi w działalności społecznej –„Medal Trzeciego Maja”, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób mających szczególne zasługi w działalności społecznej.
W 2021 r. obchodzimy 230-lecie ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja. 230 lat temu w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, została uchwalona Konstytucja 3 Maja, pierwsza spisana konstytucja w Europie. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja stanowiło dowód odpowiedzialności politycznej elit polskich i litewskich oraz świadectwo zwycięstwa innowacyjnej myśli prawnoustrojowe. Jedną z istotnych form uczczenia jubileuszu jest ustanowienie nowego odznaczenia, nawiązującego do medalu Trzeciego Maja. Medal ten został ustanowiony uchwałą Prezydium Rady Ministrów RP 25 kwietnia 1925 r. jako zaszczytne wyróżnienie za rezultaty osiągane w pracy przez obywateli RP, zachęta do szlachetnej rywalizacji wśród społeczeństwa i pobudzenie w nim zmysłu państwowego. Ponieważ nie został zatwierdzony przez Sejm odpowiednią ustawą, nadany został tylko raz – w 1925 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978  r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.[1]) ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi w działalności społecznej – „Medal Trzeciego Maja” ,,zwaną dalej „odznaką”. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi  w działalności społecznej, w szczególności w zakresie:
1) tworzenia warunków do działania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
2) pobudzenia w społeczeństwie zmysłu państwowego.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2016 r., poz. 38

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - Członek RM Michał Cieślak
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMinister - Członek Rady Ministrów Michał Cieślak
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - Członek RM Michał Cieślak
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian