Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD409
Tytuł

Projekt rozporządzenia  Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana wynika z konieczności dostosowania przepisów w sposób umożliwiający przeniesienie zadań koordynatora krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (dalej KPK ESM), realizowanych dotychczas przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Funkcjonowanie KPK ESM współfinansowane jest ze środków z  dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, które wskazane zostały w wykazie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych. Obecne brzmienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych w § 1 w ust. 2 w pkt 4 wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako beneficjenta tych środków. 
W celu zapewnienia Urzędowi do Spraw Cudzoziemców możliwości realizacji zadań KPK ESM konieczne jest wskazanie Urzędu jako beneficjenta dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych polegająca na wskazaniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako beneficjenta środków pochodzących z dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, przeznaczonych dla krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (KPK ESM) na realizację zobowiązań wynikających z Planu Działania Europejskiej Sieci Migracyjnej na dany rok kalendarzowy na podstawie umów o grant zawartych z Komisją Europejską.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartosz Grodecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.09.2021
do góry