Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD277
Tytuł

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia przepisów wprowadzających Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych w formie odrębnej ustawy wynika z dużej liczby nowelizowanych aktów prawnych oraz przepisów intertemporalnych, co ma zapewnić łatwiejszy odbiór ustawy materialnej.
Jednocześnie zidentyfikowano szereg problemów, które mogłyby zostać rozwiązane przy okazji wprowadzenia nowej Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Są to m.in.:
- brak spójności pomiędzy ustawami regulującymi kwestie grobownictwa, archaiczność obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2337) i ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
- brak uregulowania sposobu prowadzenia i zakresu danych, ujmowanych w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych;
- uciążliwość dla podmiotów leczniczych i urzędów stanu cywilnego, związana z obsługą papierowych kart urodzeń;
- opóźnienie w rejestracji w rejestrach państwowych urodzeń i zgonów – w stosunku do zdarzeń rzeczywistych;
- nieoptymalne wykorzystanie państwowych baz danych przy sporządzaniu kart urodzenia, kart zgonu, czy też w pozyskiwaniu danych statystycznych;
- zaangażowanie urzędników urzędów stanu cywilnego w przetwarzanie danych o charakterze medycznym, mimo że nie są one potrzebne do rejestracji stanu cywilnego;
- powielanie obowiązków biurokratycznych w przypadku zgonów wywołanych chorobą zakaźną;
- brak jednoznacznych procedur postępowania ze zwłokami w przypadku zgonów wywołanych chorobami zakaźnymi;
- brak wskazania podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie karty urodzenia w niektórych rzeczywistych przypadkach i negatywne tego konsekwencje z punktu widzenia rozpoznania statusu prawnego dziecka przez państwo;
Na problemy te i inne zwracają uwagę od wielu lat instytucje państwowe, postulujące uchwalenie nowych zasad prawnych, m.in. Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów przejściowych dla projektowanej Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także uzupełnienie tegoż projektu o zmiany w innych ustawach.
Do kluczowych rozwiązań, które znajdują się w projekcie należy:
- wprowadzenie spójnych systemowo przepisów związanych z grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia ich ewidencji;
- wprowadzenie elektronicznej karty urodzenia;
- jednoznaczne wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za sporządzenie karty urodzenia także w przypadku urodzeń poza szpitalem;
- uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z rejestracją urodzeń i zgonów;
- określenie procedur postępowania w przypadku zgonów osób w przebiegu lub podejrzeniu przebiegu choroby zakaźnej oraz uproszczenie sprawozdawczości na potrzeby Inspekcji Sanitarnej;
- uchylenie: ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529).

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWojciech Labuda Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry