Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD269
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasadniczymi celami projektowanego aktu jest dokonanie zmian w sferze prawnej, ukierunkowanych na:
− zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości, przez poszerzenie katalogu organów mogących prowadzić w trybie mandatowym sprawy dotyczące czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, tj. o wykroczenia skarbowe, polegające na paserstwie wyrobami akcyzowymi podlegającymi obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (np. papierosy, tytoń, alkohol), jak również za wykroczenia przeciwko interesom konsumentów oraz budżetowi państwa, polegających na nieewidencjonowaniu obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydawaniu paragonów;
− wyrównanie szans podmiotów gospodarczych przestrzegających przepisy prawa w zakresie ewidencjonowania obrotu oraz użycia paliw napędowych i opałowych zgodnie z ich przeznaczeniem w konfrontacji rynkowej z podmiotami nieprzestrzegającymi zasad we wskazanym zakresie, poprzez uszczelnienie systemu kontroli oraz zaostrzenie konsekwencji postępowania wbrew przepisom w tych obszarach;
− zwiększenie skuteczności zwalczania obrotu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi, a w konsekwencji ograniczenie dostępności określonych kategorii „używek”, pochodzących z nielegalnych źródeł;
− ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, przez kierowanie na badania techniczne pojazdów napędzanych przez nieprzeznaczone do tego paliwa;
− skuteczne zniechęcanie do nielegalnej produkcji alkoholu oraz wyrobów tytoniowych, przez podwyższenie sankcji karnych za taki przestępczy proceder.
Przewiduje się, iż pośrednim, lecz równie istotnym celem, jaki zostanie osiągnięty przez projektowane regulacje, będzie:
− ograniczenie szarej strefy w użyciu i obrocie wybranymi kategoriami wyrobów akcyzowych, a także zmniejszenie obrotu gospodarczego dokonywanego z pominięciem kas rejestrujących, a tym samym zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu wpłat podatków związanych z legalną działalnością.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Instrumentami, które mają pozwolić na osiągnięcie wskazanych celów są:
1) stworzenie nowego katalogu niefinansowych organów postępowania mandatowego w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (zwanym dalej: „kks”), wśród których znalazłyby się: Inspekcja Handlowa oraz straże gminne;
2) przyznanie organom wskazanym w pkt 1 uprawnień do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe określone w art. 65 § 4 i art. 91 § 4 kks (tzw. paserstwo wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi wymaganymi znakami akcyzy) oraz w art. 62 § 5 kks (nieewidencjonowanie obrotu, w szczególności sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu);
3) wykorzystanie sankcji administracyjnych w postaci cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem w przypadku recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej, czy niewydawania paragonu;
4) wprowadzenie surowszych sankcji zniechęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk polegających na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, w szczególności wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu usług transportowych - w postaci obligatoryjnego kierowania pojazdu samochodowego napędzanego nieprzeznaczonym do tego paliwem na badanie techniczne w zakresie uciążliwości;
5) zmniejszenie dysproporcji między surową odpowiedzialnością grożącą za przestępstwa związane z produkcją narkotyków, a sankcjami przewidzianymi za dużo bardziej dochodowe obszary przestępczej działalności – tj. nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego, które do tej pory nie były adekwatne do pożytków osiąganych przez osoby zajmujące się tym procederem.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2021
do góry