Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD243
Tytuł

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowana ustawa ma na celu rozwiązanie problemów z pozyskaniem gruntów pod lokalizację inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów:
1) dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo 
2) uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.
Ustalenie lokalizacji pod tak duże inwestycje jest mocno utrudnione z uwagi na szereg uwarunkowań, w tym w szczególności uwarunkowania powierzchniowe, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe czy komunikacyjne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązanie polega na umożliwieniuw celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów:
1) dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo 
2) uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.
Dodatkowo przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa sąsiadujących z ww. nieruchomościami na lasy, grunty i inne nieruchomości, lecz tylko w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w projektowanych przepisach.
Z uwagi na szczególny charakter gruntów mających podlegać zamianie projektowane regulacje przewidująmechanizmy mające na celu ograniczenie możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadkach konieczności zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji.
Mając na względzie szczególny cel zamiany dokonywanej na podstawie art. 1 ust. 1 projektowanej ustawy zamiany tej będzie dokonywał Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięcia opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.
Natomiast w odniesieniu do zamiany, o której mowa w art. 1 ust. 3 projektu (zamiany nieruchomości sąsiadujących), podmiotem właściwym do dokonywania zamiany będzie organ właściwy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościamina wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięcia opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.
Zamiana dokonywana w oparciu o projektowane przepisy będzie dokonywana przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni zamienianych nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEdward Siarka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.07.2021
do góry