Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD285
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ze względu na szczególne warunki polityczne które mogą występować w państwach, w którym mają być realizowane zadania w zakresie wspierania Polonii i Polaków za granicą, lub na charakter zadania w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w obszarze pozyskania, modernizacji lub remontu i utrzymania w niezbędnym stanie technicznym nieruchomości wykorzystywanych na cele polonijne, istnieje potrzeba by umożliwić ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w takich przypadkach zlecenie realizacji zadania określonemu podmiotowi, zwłaszcza gdy przeprowadzenie otwartego konkursu na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie jest celowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowany przepis zakłada możliwość wyłączenia przewidzianego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) trybu konkursowego na analogicznych zasadach jak w przypadku mechanizmu funkcjonującego w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1425). Pozwoli to Ministrowi Spraw Zagranicznych udzielić Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (dalej: FPPnW) dotacji celowej na realizację zadań w obszarach o szczególnych uwarunkowaniach politycznych lub z uwagi na charakter zadania, gdzie niezbędne jest podjęcie szybkiego działania, nieprzewidzianego albo niezaplanowanego na etapie rozstrzygania corocznych konkursów dotacyjnych.
FPPnW która będzie takie zadania realizować, jest fundacją Skarbu Państwa nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (minister wykonuje prawa fundatora oraz sprawuje nadzór wynikający z ustawy o fundacjach). Od początku swego istnienia, tj. od 1991 r., FPPnW realizuje strategiczne zadania Państwa, podejmując swoje działania w oparciu o dotacje celowe, fundusz założycielski oraz inne pozyskane środki.
Za sprawą proponowanej nowelizacji FPPnW stanie się podmiotem, który będzie mógł realizować projekty w obszarze pozyskania, modernizacji lub remontu i utrzymania w niezbędnym stanie technicznym nieruchomości wykorzystywanych na cele polonijne. Powierzenie tych zadań FPPnW pozwoli w znacznie lepszym stopniu niż przez inne uprawnione podmioty zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa, zwłaszcza w przypadku największych inwestycji infrastrukturalnych o charakterze strategicznym. FPPnW będzie prowadzić inwestycje, stając się również w przyszłości właścicielem i/lub administratorem kluczowych zagranicznych nieruchomości służących działalności polonijnej. Pozostałe podmioty społeczne będą mogły uzyskiwać środki na inne niż strategiczne zadania w obszarze infrastruktury polonijnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Szynkowski vel Sęk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.09.2021
do góry