Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD408
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przyjęła Rada Ministrów, a następnie przekazała Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła w ustalonym terminie wysokości kwot, o których mowa powyżej. W związku z tym, Rada Ministrów, do dnia 15 sierpnia danego roku, ustala te kwoty, w drodze rozporządzenia, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określa wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania sięo zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBarbara Socha Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.09.2021
do góry