Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD279
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) i ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1043, z późn. zm.) wynika ze zgłaszanych sygnałów dotyczących planów budowy pierwszych urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, a także innych, które obecnie nie są używane w transporcie linowo-terenowym czy kolejowym, a tym samym konieczności uregulowania nadzoru nad ww. urządzeniami w przepisach prawa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy ma na celu stworzenie ram regulacyjnych dla nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego, tj. urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych. Proponuje się, aby ww. urządzenia zostały objęte dozorem technicznym wykonywanym przez Transportowy Dozór Techniczny, a w związku z tym nie miały do nich zastosowania przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.  

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry