BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r6344365490,Projekt-ustawy-o-rekompensacie-dla-podmiotow-swiadczacych-uslugi-albo-prowadzacy.html
2021-12-08, 11:19
Numer projektuUD276
Tytuł

Projekt ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza podstawy do wypłat rekompensaty dla przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, którzy będą grupą usługodawców najmocniej dotkniętą ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym, wprowadzonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wysokość rekompensaty ustalono na 30 dni w wysokości 65 % średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług czy prowadzonej działalności  w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta RP. W przypadku nieprowadzenia działalności, w którymkolwiek z tych miesięcy do wyliczenia ww. kwoty przyjmuje się wartość „0”. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem 30 dni, wysokość rekompensaty będzie ustalana proporcjonalnie. Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednocześnie podmiotowi, któremu wypłacono rekompensatę, nie będzie przysługiwało od Skarbu Państwa roszczenie o odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowej w działalności powstałej na skutek stanu wyjątkowego wprowadzonego ww. rozporządzeniem oraz za utracone korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby ta  strata nie powstała.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.10.2021
Rejestr zmian