Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD286
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Działalność polegająca na udzielaniu pozabankowych pożyczek o charakterze lichwiarskim jest częstym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu. Lichwiarskie pożyczki, żerujące na biedzie i ludzkich dramatach, a często też na łatwowierności osób starszych lub niedołężnych, pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Dzieje się tak, pomimo podejmowanych w przeszłości prób zwalczania tego procederu.
Niniejszy projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. 
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy przewidziano zmiany w 9 ustawach, tj. w ustawach: z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie regulacji dotyczących m.in.:

1) limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych; 

2) definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego;

3) stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych;

4) nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. 

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 7 pkt 4 projektu ustawy, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.09.2021
do góry