Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD413
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, działając na wniosek Rady Ministrów, w związku z koniecznością bardziej zdecydowanego przeciwdziałania i możliwie najbardziej skutecznego zareagowania na liczne próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP z Republiką Białorusi, wprowadził na czas nieprzekraczający 30 dni począwszy od dnia ogłoszenia rozporządzenia stan wyjątkowy, wskazując jednocześnie w załączniku do rozporządzenia obszary obejmujące obręby ewidencyjne, położone w gminach i powiatach województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego, w których zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, położone bezpośrednio przy granicy z Republiką Białorusi.
Z tych względów konieczne stało się przygotowanie projektu rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928), które obliguje Radę Ministrów do określenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu wprowadzenia i stosowania ograniczeń, które zostały wprowadzone w związku z wydaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na części obszaru województwa podlaskiego oraz na części obszaru województwa lubelskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu Rady Ministrów, działając w zakresie wyznaczonych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń możliwych do wprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, określony zostanie zakres ich stosowania oraz sposób ich wprowadzenia. Projektowane rozwiązania zapewnią skuteczną realizację działań przez właściwe służby państwowe na obszarze województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego graniczącym z Republiką Białorusi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.09.2021
do góry