Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID198
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 5 pkt 7b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) polityką publiczną jest dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w danej dziedzinie lub na danym obszarze, które wynikają bezpośrednio ze strategii rozwoju. Polityka publiczna jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Politykę publiczną opracowuje właściwy minister w uzgodnieniu z członkami Rady Ministrów.
Projektowany dokument strategiczny  stanowi  politykę publiczną w rozumieniu ww. ustawy. Dokument stanowi wytyczne do działań, które programuje się na lata 2021–2035. Opracowanie strategii dotyczącej deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce jest również jednym z kryteriów spełnienia warunkowości podstawowej dla polityki spójności  w obszarze społecznym na lata 2021-2027 (warunek 4.4, dotyczący krajowych ram strategicznych polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa).
Dokument zawiera:
1)  diagnozę obszarów procesu deinstytucjonalizacji wraz z wnioskami z niej wynikającymi;
2) wizję strategii i jej cele strategiczne;
3)  kierunki interwencji w zakresie rozwoju usług społecznych;
4)  zasady realizacji strategii.
Dokument koreluje z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2021 r.  Krajowym  Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021–2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030 oraz Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami przyjętą uchwałą Nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (M. P. poz. 218).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaplanowany w dokumencie proces deinstytucjonalizacji będzie obejmował działania zmierzające do rozwoju usług  społecznych w  społeczności   lokalnej  i uwzględniających następujące założenia:
1) priorytet usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania dominuje nad usługami stacjonarnymi;
2) nastąpi rozwój lokalnych i zindywidualizowanych usług, w tym usług o charakterze zapobiegającym, które mają ograniczyć konieczność opieki instytucjonalnej;
3) realizowane będą działania zmierzające do wykorzystania zasobów i potencjału instytucjonalnej opieki długoterminowej na poczet rozwoju nowych usług środowiskowych w społeczności lokalnej;
4) zostaną zabezpieczone usługi  stacjonarnej opieki długoterminowej, jako element systemu usług społecznych.
Strategia będzie realizowana w pięciu obszarach:
1) opieki nad dzieckiem, w tym dzieckiem z niepełnosprawnością;
2) opieki nad osobami starszymi;
3) niezależnego życia – wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
4) wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi;
5) wsparcia osób w kryzysie bezdomności.
W pierwszym obszarze celem strategicznym będzie zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1) Działania wspierające rodziny pochodzenia dzieci będą zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
2) Sytuacja dzieci w rodzinach przeżywających kryzys poprawi się, co spowoduje ich integrację i włączenie społeczne.
3) Działania doprowadzą do usprawnienia systemów ochrony dzieci i pieczy zastępczej.
4) Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, w tym zawodowej w szczególności ukierunkowanej na dzieci z niepełnosprawnością i chore.
5) Działania zmierzające do tego aby każde dziecko wychowywało się w rodzinie: biologicznej,  adopcyjnej, zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W drugim obszarze celem strategicznym będzie zbudowanie skutecznego i trwałego systemu opieki nad osobami starszymi świadczącego usługi społeczne.
Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1) Wdrożenie systemu realizacji usług społecznych oraz standaryzacja usług świadczonych na rzecz osób starszych;
2) Wsparcie rodziny realizującej opiekę;
3) Rozwój środowiskowych form wsparcia;
4) Wsparcie i rozwój kadr świadczących usługi społeczne.
W trzecim obszarze celem strategicznym będzie włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami dające możliwość życia w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1) Stworzenie systemu wsparcia osób i rodzin z niepełnosprawnościami.
2) Działania  zapobiegające umieszczaniu osób z niepełnosprawnościami w instytucjach opieki całodobowej.
3) Wdrożenie idei niezależnego życia, wspartej mieszkalnictwem wspomaganym.
5) Dążenie do usamodzielniania mieszkańców instytucji całodobowej opieki stacjonarnej.
W czwartym obszarze celem strategicznym będzie stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi. Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1) Utworzony zostanie spójny system wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2) Nastąpi intensywny rozwój usług społecznych skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, co ograniczy konieczność korzystania z usług opieki całodobowej.
3) Przygotowana zostanie kadra specjalistyczna realizująca usługi zdrowotne i społeczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
W piątym obszarze celem strategicznym będzie stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Zakładane efekty realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych są następujące:
1) Wdrożenie systemu koordynacji oraz standaryzacji usług społecznych dla osób w kryzysie bezdomności.
2) Opracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz przejścia ze wsparcia instytucjonalnego do wsparcia w formie mieszkaniowej.
Strategia zakłada  szeroką współpracę podmiotów obejmującą zasięgiem administrację rządową i samorządową oraz sektor pozarządowy.
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zostanie powołany Zespół ds. realizacji Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021-2035. W jego skład wejdą przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za realizację opisanych działań.
Zespół opracuje szczegółowy sposób monitorowania postępu realizacji działań zaplanowanych w dokumencie oraz cykliczność sprawozdań z ich realizacji. Punktem odniesienia w monitorowaniu realizacji działań będzie opracowany zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji Strategii na poziomie celów strategicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry