Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD182
Tytuł

Projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie, ustawodawca   zaproponował, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zasilić dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki  z tytułu reklamy internetowej i  konwencjonalnej.
Istotnym skutkiem zmagań polskiego społeczeństwa z konsekwencjami pandemii jest coraz szybszy transfer wielu aktywności społecznych do przestrzeni online. Przyniósł on ogromną zmianę w życiu zdrowotnym, gospodarczym i społecznym  i wygenerował nowe wyzwania, tj.  rozwarstwienie poziomu kompetencji cyfrowych,  coraz większe trudności z oceną rzetelności pojawiających się  w mediach informacji, a także utratę poczucia wspólnoty i więzi z tradycją oraz ograniczony dostęp do dóbr kultury i pomników wspólnego dziedzictwa. To także bezpośrednie skutki pandemii wirusa SARS CoV-2 wymagające szczególnej uwagi, w istotny sposób wpływające na jakość życia oraz rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce.
Zważywszy na powyższe, wpływy ze składek z tytułu reklamy zasilą w określonej przepisami ustawy proporcji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z powyższym zakłada się wprowadzenie następujących rozwiązań w projekcie ustawy:
- wprowadzenie do polskiego porządku prawnego składki  z tytułu reklamy internetowej  oraz składki z tytułu reklamy konwencjonalnej,
- w zakresie składki z tytułu reklamy internetowej:
• określenie, że podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia składki z tytułu reklamy internetowej, będą usługodawcy (usług cyfrowych), którzy świadczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi reklamy internetowej, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:
1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro,
2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro,
• zaproponowano, że składka z tytułu reklamy internetowej będzie wynosiła 5% podstawy wymiaru składki, będzie ona rozliczana w okresach rocznych, zaś podstawa wymiaru składki będzie wyliczania w oparciu o liczbę odbiorców reklam internetowych danego usługodawcy w Polsce,
- w zakresie składki z tytułu reklamy konwencjonalnej:
• objęcie obowiązkiem jej zapłaty podmiotów będących dostawcami usług medialnych, nadawcami, podmiotami prowadzącymi sieci kin, podmiotami umieszczającymi reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcami, świadczącymi usługi reklamy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• objęcie składką przychodów z reklamy przekraczających kwotę 1 mln zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy, a w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie kwotę 15 mln zł;
• zaproponowano stawki składki uzależnione od sposobu świadczenia usługi reklamy (prasa, pozostałe media) oraz rodzaju reklamowanych produktów. Stawki podstawowe wyniosą w przypadku prasy 2% dla przychodów nieprzekraczających 30 mln zł i 6% w zakresie przychodów powyżej tej kwoty – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane stawki te wyniosą odpowiednio 4% i 12%. W przypadku mediów innych, niż prasa stawki podstawowe wyniosą 7,5% od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10% w zakresie przychodów przekraczających tą kwotę – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane stawki te wyniosą odpowiednio 10% i 15%,
• zaproponowano, że składka będzie rozliczana w okresach półrocznych i odrębnie określono zasady obliczenia składki za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania ustawy (II półrocze 2021 r.),
- określenie podziału wpływów ze składek między NFZ (50%), Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (35%) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (15%),
- powierzenie administrowania nowymi daninami organom Krajowej Administracji Skarbowej,
- utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów oraz określenie zasad jego działania. Środki Funduszu będą przeznaczane na finansowanie lub dofinansowanie działań mających na celu: podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, w szczególności cyfrowych, budowę platform dystrybucji informacji oraz analiz treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych, budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych (audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych) skierowanych do osób o zróżnicowanych kompetencjach cyfrowych, , wspieranie rozwoju mediów, promowanie dziedzictwa narodowego, polskiego dorobku kulturalnego i sportowego, a także rozwoju radiofonii i kinematografii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.06.2021
do góry