Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD294
Tytuł

Projekt ustawy o  zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualnie obowiązująca ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1). Po dwóch latach działania, ustawa wymaga jednak zmiany części przepisów lub ich uzupełnienia.
Celem nowelizacji jest poprawa skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.
W 2020 r. opublikowane zostało oficjalne polskie tłumaczenia wytycznych WCAG 2.1, których odwzorowaniem jest załącznik do ustawy. Opublikowane tłumaczenie różni się na poziomie językowym od zawartości dotychczasowego załącznika. Może to prowadzić do nieporozumień i problemów interpretacyjnych. Nowa treść załącznika jest zatem dostosowana do obowiązującego tłumaczenia WCAG 2.1.
Część przepisów obecnej ustawy była błędnie interpretowana – niezgodnie z intencją ustawodawcy. Powodowało to nieporozumienia i konieczność wielokrotnego wyjaśniania tych samych kwestii. Przepisy te są zatem precyzyjniej określone.
Część przepisów obecnej ustawy obejmuje elementy, których faktycznie nie da się doprowadzić do dostępności cyfrowej (np. gry, część aplikacji mobilnych). Prowadzi to do sytuacji, w której istnieją uregulowania niemożliwe do wyegzekwowania. Także te przepisy są zaktualizowane.
Wprowadzenie tych zmian ułatwi wdrażanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Uspójnienie polskiego tłumaczenia WCAG 2.1 i załącznika do ustawy - dotychczasowy załącznik zostanie zastąpiony nowym, odpowiadającym w swej treści zwrotom użytym w tłumaczeniu.
2. W deklaracji dostępności wprowadzona jest możliwość podania kontaktu do jednostki organizacyjnej zajmującej się dostępnością cyfrową, a nie tylko do konkretnej osoby. Upraszcza to kontakt z podmiotami publicznymi, które działają często w złożonych strukturach organizacyjnych.
3. Usunięcie przepisów, których nie da się wyegzekwować:
a) gry komputerowe (działające w przeglądarce) zostają wyłączone spod przepisów ustawy. Gier komputerowych nie da się realnie doprowadzić do pełnej dostępności cyfrowej, a niektóre podmioty publiczne tworzą je w celach promocyjnych lub edukacyjnych,
b) złożone schematy i dokumentacje techniczne w formie nietekstowej zostają również wyłączone spod przepisów ustawy, gdyż nie jest możliwe dostarczenie ich alternatywy tekstowej, przekazującej pełną, analogiczną treść,
c) systemy zarządzania treścią (CMS) zostają wyłączone spod przepisów ustawy. Dla tych edytorów istnieją osobne, inne niż WCAG, standardy dostępności ATAG. Do tego znaczna część podmiotów publicznych korzysta z systemów CMS utworzonych przez podmioty zewnętrzne i nie ma żadnego wpływu na ich dostępność cyfrową,
d) obowiązek bezwzględnego zapewnienia dostępności cyfrowej niektórych, kluczowych elementów zostaje ograniczony jedynie do stron internetowych, ze względu na to, że jest to nierealne dla aplikacji mobilnych,
e) obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych zostaje ograniczony poprzez usunięcie obowiązku zachowania zgodności z siedmioma kryteriami sukcesu, które nie odnoszą się do dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych. Norma europejska EN 301 549 V2.1.2. nie uwzględnia tych kryteriów sukcesu w części określającej dostępność cyfrową aplikacji mobilnych, co nakłada konieczność zachowania spójności między przepisem ustawy a normą, do której ustawa również się odwołuje.
4. Doprecyzowanie przepisów ustawy, dla uniknięcia niepoprawnych interpretacji lub niejasności:
a) określony zostaje obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny nie tylko całości stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotu publicznego, ale również treści publikowanych na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach mobilnych,
b) dodany zostaje przepis wyłączający spod przepisów ustawy strony internetowe zawierające wyłącznie elementy archiwalne. Pozwoli to uniknąć konieczności uzupełniania takich stron i aplikacji mobilnych o deklarację dostępności i ingerowania w ich strukturę oraz kod,
c) uzupełniony zostaje przepis wymieniający elementy strony internetowej, które muszą być dostępne cyfrowo nawet jeśli podmiot publiczny powołuje się na nadmierne koszty. Dzięki temu nie będzie możliwe interpretowanie tego przepisu jako zamkniętej listy elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych, które jako jedyne muszą być dostępne,
d) uzupełniona zostaje informacja dotyczącą publikacji linku do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej o stwierdzenie, że jest to konieczne jedynie w deklaracji dostępności strony internetowej. Inaczej mógłby powstać obowiązek umieszczania w deklaracji dostępności linku do tej deklaracji dostępności,
e) określony zostaje język treści deklaracji dostępności. Ma ona służyć przede wszystkim użytkownikom stron internetowych i aplikacji mobilnych – deklaracja powinna być zatem publikowana w tym samym języku co strona internetowa lub aplikacja mobilna, której dotyczy,
f) zostaje wskazane, że link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej umieszczany jest w deklaracji dostępności strony internetowej, natomiast w aplikacji mobilnej jedynie wówczas, gdy nie powoduje to nadmiernych kosztów,
g) określony zostaje maksymalny czas (14 dni), który podmiot publiczny ma na dodanie napisów i audiodeskrypcji do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo. Określenie tego okresu wynika z motywu 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
h) przepis wyłączający spod przepisów ustawy elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych pochodzących od innego podmiotu zostaje poszerzony o pojęcie „finansowania przez podmiot publiczny”. Dzięki temu strony internetowe, aplikacje mobilne oraz ich elementy, których utworzenie były finansowane przez podmiot publiczny będą musiały być dostępne cyfrowo,
i) zostaje dodana dodatkowa definicja „aplikacji internetowej”, co pozwala na szczególne określenie obowiązku zapewnienia jej dostępności cyfrowej. Szereg takich aplikacji (np. dzienniki elektroniczne) zawiera uwarunkowania techniczne lub prawne (licencje) utrudniające czy wręcz uniemożliwiające zapewnienie ich dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny. Ponadto, w przypadku aplikacji internetowej, zniesiony jest obowiązek publikacji deklaracji dostępności w samej aplikacji (która jest jednocześnie stroną internetową), gdyż może to nie być możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cieszyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2022 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.09.2021
do góry