Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD410
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji jest zmiana załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062 oraz z 2021 r. poz. 1071), powodowana koniecznością dostosowania badań do aktualnego stanu prawnego, wprowadzenia zmian w metodologii i terminach prowadzonych badań, wynikających w szczególności z potrzeby przebadania wpływu COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą, a także zasilenia badań dodatkowymi danymi na potrzeby poprawy jakości prezentowanych statystyk.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność dostosowania badań do aktualnego stanu prawnego, wprowadzenie zmian w metodologii i terminach prowadzonych badań, wynikających w szczególności z potrzeby przebadania wpływu COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą, a także zasilenie badań dodatkowymi danymi na potrzeby poprawy jakości prezentowanych statystyk.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPrezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry