Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD287
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie pakietu zmian dotyczących przepisów pragmatycznych egulujących pełnienie służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także wprowadzenie zmian w stopniach służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ponadto projekt zawiera szereg rozwiązań, które dotyczą kwestii funkcjonowania Służby Więziennej, w tym jej Uczelni, istniejącej pod nazwą Szkoła Wyższa Wymiaru  prawiedliwości. Ponadto celem projektu jest utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW), będącego wyodrębnioną jednostką organizacyjną Służby Więziennej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zawiera szereg rozwiązań, które dotyczą kwestii funkcjonowania Służby Więziennej, w tym jej Uczelni, istniejącej pod nazwą Szkoła Wyższa Wymiaru prawiedliwości. Zmiany te służą głównie zapewnieniu jej sprawnego i niezależnego funkcjonowania, poprzez wyłączenie jej spod kompetencji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – zamiast którego organem decyzyjnym będzie Rektor Uczelni.
Projektowana ustawa zawiera także pakiet zmian dotyczących przepisów pragmatycznych regulujących pełnienie służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wprowadza zmiany w stopniach służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ponadto zgodnie z projektem, zlikwidowana zostanie Rada Polityki Penitencjarnej, a jej funkcje przejmie Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jako jednostka organizacyjna tworząca naukowo-badawcze podstawy funkcjonowania Służby Więziennej, odpowiedzialna, w szczególności za ocenę bieżącego funkcjonowania Więziennictwa oraz wypracowywanie kierunków rozwoju polityki penitencjarnej.
Jednocześnie projekt przewiduje uniemożliwienie zatrudniania skazanych na podstawie umów o dzieło oraz umów zlecenia. Umożliwi również skierowanie pewnej grupy skazanych do pracy z pominięciem wymogów związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i prowadzenie wobec nich oddziaływań resocjalizacyjnych w pełnym zakresie. Celem projektu jest również uregulowanie wynagrodzeń przysługujących skazanym zatrudnionym w systemie akordowym. Ponadto zgodnie z projektem Minister Sprawiedliwości uzyska możliwość łączenia przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących w formie przedsiębiorstwa państwowego oraz instytucji gospodarki budżetowej. Będzie również mógł udzielać zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne jednostkom organizacyjnym mu podległym lub przez niego nadzorowanym przywięziennym zakładom pracy. Fundusz Aktywizacji Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy uzyska możliwość zaciągania kredytów/pożyczek z przeznaczeniem na realizację swoich zadań.
Dodatkowo projekt przewiduje utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW), będącego wyodrębnioną jednostką organizacyjną, mającą na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Służby Więziennej, określonych w art. 296-306 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023), a także przestępstw określonych w art. 229 ww. ustawy przez pozostałe osoby w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Woś Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry